Strona główna > Numer 4/2007 > Cruising światowy w XXI wieku – czy nadal z dużymi rozwojowymi?

Cruising światowy w XXI wieku – czy nadal z dużymi rozwojowymi?

Joanna Miotke-Dzięgiel

Podobnie jak w ostatnich latach XX wieku, także i na początku XXI wieku, nadal postępuje proces koncentracji usług przewozowych i umasowienia rynku. Miedzy innymi dzięki temu zwiększa się liczba turystów odbywających podróże na pokładach nowobudowanych cruiserów. Najlepszym potwierdzeniem słuszności takiego twierdzenia dla ostatniego dziesięciolecia staje się sięgająca 7,7% dynamika przeciętnego rocznego przyrostu turystycznych przewozów morskich. Jest istotne, iż – mimo stosunkowo krótkiego sezonu – region północnoeuropejski, a zwłaszcza akwen Bałtyku (aż około 15% roczne przyrosty przewozów), utrzymują się w czołówce najbardziej atrakcyjnych kierunków obsługiwanych przez wycieczkowce. Nie ma wielkiej przesady w twierdzeniu, iż cruising, czyli zwiedzanie świata na pokładach luksusowych statków pasażerskich również w XXI wieku pozostaje modną, a zarazem coraz bardziej popularną formą wypoczynku.

Cruising the world in the twenty-first century – whether to continue with large development?

As in past years of the twentieth century, and at the beginning of the twenty-first century, we still observe a progressing process of concentration of transport services. Due to that fact, among other things, the number of tourist travelling on board of newly-built cruisers is growing. The best confirmation of the validity of that claim for the last decade is average annual growth rate of tourist growth in maritime transport, reaching 7.7%. It is important that – despite the relatively short season – North Region, especially the Baltic Sea (annual traffic growth rates up to about 15%), remain at the forefront of the most attractive areas operated by cruise lines. There is no great exaggeration in the assertion that the cruising, or sightseeing the world aboard the luxury passenger ships, also in the XXI century remains a fashionable and increasingly popular form of recreation.