Strona główna > Numer 4/2007 > Miejsce etyki w kształceniu dla potrzeb gospodarki

Miejsce etyki w kształceniu dla potrzeb gospodarki

Jacek Grodzicki

Rozwój nowoczesnej, globalnej gospodarki niesie za sobą konieczność ustalenia norm obowiązujących wszystkich uczestników gry rynkowej. Dotyczy to zarówno kwestii metod i narzędzi prowadzenia interesów jak i zasad w obszarze wzajemnych interakcji. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera kwestia etyki. Warto w tym miejscu zastanowić się jaka jest rola współczesnej oświaty w propagowaniu i wpajaniu odpowiednich wzorców zachowań.

The place of ethics in education for the economy

The development of modern, global economy entails the need to establish standards that apply to all market participants. This applies to both the issue of methods and tools for business as well as the rules in the area of mutual interaction. In this context, the ethics becomes a particular important issue. It is at this point to ask what is the role of modern education in the promotion and implanting appropriate behavior patterns.