Strona główna > Numer 4/2007 > Project finance jako metoda finansowania inwestycji

Project finance jako metoda finansowania inwestycji

Janusz Żurek

Podstawą rozwoju każdego przedsiębiorstwa winna stać się przemyślana i oparta na rzetelnych podstawach strategia. Wiarygodność strategii zależy od wnikliwej analizy otoczenia i oceny przyszłych potrzeb przedsiębiorstwa. W strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa niezwykle ważną kwestią jest udzielenie odpowiedzi na kluczowe pytanie, na ile przedsiębiorstwo zamierza korzystać z kapitału obcego i w jakiej formie oraz na ile w finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych, tworzących przyszłe aktywa przedsiębiorstwa, zaangażowany będzie kapitał własny. Współcześnie, obok tradycyjnych, powszechnie stosowanych form finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstwa, coraz częściej spotyka się rozwiązanie problemu inwestycyjnego przedsiębiorstwa w drodze wykorzystania metody project finance. Jest to metoda umożliwiająca pozyskiwanie środków finansowych dla kapitałochłonnych przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w długim horyzoncie czasowym i absorbujących znaczne nakłady. Koncepcja finansowania w drodze zastosowania tego mechanizmu opiera się na spłacaniu w pierwszej kolejności zaciągniętych zobowiązań z nadwyżki przepływów pieniężnych wypracowanych przez daną inwestycję. Mamy więc do czynienia ze ścisłym powiązaniem powstałych zobowiązań z tytułu realizacji określonych inwestycji ze środkami, jakie zostaną wypracowane przez projekt.

Project finance as a method of financing the investments

Development of each company must be based on thoughtful and sound strategy. The credibility of the strategy depends on a careful analysis of the environment and assessment of future needs of the company. In the strategy of financing the enterprises operation, it is extremely important to answer the key question of how the company intends to use foreign capital and in what form, and how the financing of investment projects, creating the future company’s assets, will be committed by equity capital. Today, in addition to the traditional, commonly used forms of financing business development activities, more and more commonly the investment problems of companies are solved by using the method of a project finance. It is a method that allows obtaining funds for capital-intensive investment projects, implemented in the long term and absorbing substantial capital. The concept of financing through the application of this mechanism is based on repaying incurred liabilities from the surplus of cash flow earned by the investment. It means a close interrelation between the obligations incurred by the implementation of certain investments – with funds that will be developed by the project.