Strona główna > Numer 4/2007 > Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie pomorskim w warunkach globalizacji

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie pomorskim w warunkach globalizacji

Aneta Oniszczuk – Jastrząbek, Tomasz Gutowski

Proces globalizacji przedsiębiorstw oraz wzrost oczekiwań klientów to jedynie niektóre czynniki, które muszą brać pod uwagę zarządzający przedsiębiorstwami niezależnie od rynku, na którym prowadzą działalność gospodarczą. Poprzez podejmowanie działań w zakresie własnego rozwoju, przedsiębiorstwa starają się być coraz bardziej konkurencyjne. Na rynku globalnym przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa polega w głównej mierze na zidentyfikowaniu kluczowych korzyści dla nabywcy, które jednocześnie będą podstawą do wyróżnienia oferty przedsiębiorstwa na tle oferty konkurencji. Do globalizacji należy się więc właściwie przygotować. W związku z tym, autorzy publikacji podjęli próbę identyfikacji czynników, wpływających na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie pomorskim. Kwestionariusz ankietowy rozesłany został do kilkuset podmiotów gospodarczych. Szczegółowa analiza odpowiedzi pozwoliła na określenie siły oddziaływania czynników na wzrost konkurencyjności pomorskich przedsiębiorstw na współczesnym rynku.

Development of small and medium-sized enterprises in the Pomeranian province in times of globalization

The process of enterprises globalization and increasing customers’ expectations are only some of the factors that must be taken into account by companies managers, regardless of the market on which they are operated. By undertaking action leading to its development, companies make an effort to be more competitive. On the global marketplace, the competitive advantage of companies refers mainly to identification of key benefits for the buyer, which also will be the basis for distinguishing the company’s offers against the offers of competitors. Thus the companies should appropriately prepared themselves to globalization. Therefore, the authors attempted to identify the factors affecting the development of small and medium-sized enterprises in the Pomeranian province. The questionnaire was distributed to hundreds of enterprises. Detailed analysis of the responses helped to determine the impact of factors on the competitiveness of enterprises in Pomerania on nowadays market.