Strona główna > Numer 4/2007 > Systemy informacji marketingowej jako element rynkowej orientacji przedsiębiorstw

Systemy informacji marketingowej jako element rynkowej orientacji przedsiębiorstw

Tomasz Nowosielski

Dynamiczne otoczenie rynkowe przedsiębiorstw powoduje, że muszą one budować i doskonalić systemy informacyjne. Aktywność rynkowa wiąże się z koniecznością utrzymywania powiązań przedsiębiorstw z bliższym i dalszym otoczeniem. Istotną rolę w przepływie informacji pochodzących z rynku pełnią systemy informacji marketingowej. Pozyskiwane informacje są wykorzystywane na wszystkich etapach działań marketingowych przedsiębiorstw. Szczególnie istotne jest sprawne działanie systemów informacji marketingowej przedsiębiorstw w podejmowaniu decyzji dotyczących sfery marketingu.

Marketing information systems as an element of enterprises’ market orientation

Dynamic market environment of enterprises forces them to build and improve information systems. Market activity is associated with the need to maintain closer links between enterprises and its environment, both closer and further. An important role in the flow of information from market perform marketing information systems. The gathered information is used at all stages of marketing activities of the enterprises. The smooth operation of information systems is particularly important for decision making in the marketing sphere.