Strona główna > Numer 4/2007 > Wpływ przekształceń własnościowych na konkurencyjność przedsiębiorstw

Wpływ przekształceń własnościowych na konkurencyjność przedsiębiorstw

Aneta Oniszczuk – Jastrząbek, Tomasz Gutowski

W dobie gospodarki rynkowej, w której istnieje silna walka o klienta, pojęcie konkurencji dotyczy praktycznie każdego przedsiębiorstwa. Konkurencja to rywalizacja o fundusze konsumentów poprzez przedstawienie swojej oferty w sposób bardziej atrakcyjny od innych. Konkurencyjność przedsiębiorstwa decyduje o możliwości jego skutecznego funkcjonowania na rynku. Charakter własności jest jednym z podstawowych czynników, który tę konkurencyjność określa. Warunkuje on między innymi, na podstawie jakich przepisów prawa funkcjonuje przedsiębiorstwo, jak przedstawiają się sposoby jego zarządzania i podejmowania decyzji. W związku z faktem, iż pojęcie konkurencyjności dotyczy zarówno przedsiębiorstwa państwowego, jak i tego, które podlegało procesowi przekształceń własnościowych, Autorzy podejmują próbę analizy tego zjawiska oraz wykazują, które z tych przedsiębiorstw charakteryzuje się wyższym stopniem konkurencyjności. Zastanawiają się ponadto nad zagadnieniem, w jaki sposób na poziomie makroekonomicznym i mikroekonomicznym można wpływać na zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

The impact of privatization on the competitiveness of enterprises

In today’s market economy in which there is a strong battle for the customer, the concept of competition for virtually every enterprise. Competition is competition for consumers by providing the funds they offer in a way more attractive than others. The competitiveness of companies decide on the possibility of its effective functioning of the market. The nature of ownership is one of the key factors that determines the competitiveness. A prerequisite for inter alia, on the basis of what the law firm operates, as are the ways of its management and decision-making. In view of the fact that the concept applies to both the competitiveness of the state, and the process that has been the subject of ownership, authors attempt to analyze this phenomenon and to show which of these companies has a higher degree of competitiveness. In addition, concerns over the issue of how to micro and macro level can be influenced to increase the competitiveness of Polish enterprises. szukaj