Strona główna > Numer 4/2007 > Wpływ uwarunkowań wewnętrznych organizacji na elementy systemu okresowych ocen pracowników

Wpływ uwarunkowań wewnętrznych organizacji na elementy systemu okresowych ocen pracowników

Agata Borowska-Pietrzak

Wejście na tory gospodarki rynkowej z jednoczesnym przejściem do gospodarki opartej na wiedzy sprawiło, że tracą znaczenie tradycyjne źródła sukcesu. Obecnie człowiek, jego kreatywność, możliwości intelektualne, zaangażowanie stanowią kapitał ludzki i w coraz większym stopniu stają się czynnikiem przewagi konkurencyjnej. W związku z tym zarządzanie zasobami ludzkimi stało się jedną z najważniejszych funkcji w organizacji. Jednym z istotnych problemów zarządzania zasobami ludzkimi jest ocenianie pracownika w procesie pracy. Przeprowadzone w sposób sformalizowany oceny noszą nazwę systemu okresowych ocen pracowników – SOOP, który pełni wiodącą rolę w ocenianiu pracowników. W artykule poddano analizie takie uwarunkowania wewnętrzne organizacji wpływające na SOOP jak rodzaje strategii, struktura organizacyjna, funkcja genotypowa, oczekiwania wobec zatrudnionych pracowników, styl kierowania, kultura organizacyjna i charakterystyka zatrudnionej kadry.

Effect of organization’s internal conditions on the elements of staff’s periodic evaluations

Access to market economy along with transition to a knowledge-based economy, meant that traditional sources of success are losing their importance. Currently, a man, his creativity, intellectual capacity, commitment create human capital and are increasingly becoming a factor of competitive advantage. Therefore, human resource management has become one of the most important functions in the organization. One of the important problems of human resource management is a process of assessing worker’s work. Evaluation conducted in a formal way are known as periodic evaluations of employees – SOOP, which poses a leading role in evaluating employees. The article presents an analysis of such internal organization’s conditions affecting the SOOP as types of strategies, organizational structure, genotypic function, expectations of employees, management style, organizational culture and characteristics of staff employed.