Strona główna > Numer 5/2008 > Działalności innowacyjna polskich przedsiębiorstw

Działalności innowacyjna polskich przedsiębiorstw

Aneta Oniszczuk – Jastrząbek

Ciągle zmieniający się rynek stawia przed przedsiębiorstwami nowe wymagania w zakresie kreowania i dostarczania satysfakcji klientom. Niezwykle ważną zatem rolę odgrywa działalność innowacyjna i nowe technologie, w tym zwłaszcza technologie informacyjne i komunikacyjne, rewolucjonizujące sposoby wytwarzania i dostarczania tradycyjnych produktów.

Innowacje mogą stanowić podstawowe źródło budowania specyficznych i unikalnych umiejętności przedsiębiorstwa a ich skala zależy w dużej mierze od ilości środków przeznaczanych na działalność badawczo-rozwojową finansowaną zarówno przez państwo, jak i przez samo przedsiębiorstwo. Wśród czynników sprzyjających wzrostowi innowacji w przedsiębiorstwach, szczególną rolę powinno odgrywać państwo, wyznaczając kierunki długotrwałej polityki rozwoju. Należy zatem pamiętać, że innowacja to szereg działań ukierunkowanych na stabilny i długotrwały rozwój. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw jest szczególnie wrażliwa na niekorzystne zmiany koniunktury gospodarczej, ponieważ mając trudności finansowe przedsiębiorstwa w pierwszej kolejności ograniczają nakłady na innowacje.

Innovative activity of Polish enterprises

The changing world of business presents the new requirements for the creation and delivery of customer satisfaction. Therefore extremely important role is played by innovative activities and new technologies, especially information and communication technologies, transforming processes of the production and delivery of traditional products.

Innovation may be the primary source of building a specific and unique skills and their scale in the enterprise depends to a large extent on the amount of resources spent on research and development – funded by both the State and by the same company. Among the factors conducive to growth of innovation in enterprises, the State should play a special role, setting policy directions of the long-term development. It is therefore necessary to bear in mind that innovation is a series of actions aimed at long-term and stable development. The activities of innovative firms are particularly vulnerable to adverse changes in economic downturn, as companies with financial difficulties in the first instance, limited investment in innovation.