Strona główna > Numer 5/2008 > Informacja jako czynnik podnoszenia jakości usług turystycznych

Informacja jako czynnik podnoszenia jakości usług turystycznych

Tomasz Nowosielski

Istotnym czynnikiem podnoszenia jakości usług turystycznych jest informacja. Za pomocą informacji uzyskuje się wiedzę o potrzebach konsumentów usług turystycznych. Informacja jest także elementem składowym usług turystycznych i przyczynia się do wzrostu ich jakości. Obniżenie jakości usług turystycznych związane może być z pojawieniem się luki informacyjnej pomiędzy oczekiwaniami konsumentów a odczytaniem tych postulatów przez przedsiębiorstwo turystyczne. Rola informacji jest szczególnie istotna w bezpośrednim kontakcie usługodawcy z usługobiorcą. Umożliwia to przekazywanie oczekiwań konsumenta i możliwości producenta usług. Istotna rolę w podnoszeniu jakości usług turystycznych pełni informacja rynkowa, promująca konkretne produkty turystyczne.

Information as a factor in improving the quality of tourist services

An important factor in improving the quality of tourist services is the information. Using information, we obtained knowledge about the needs of consumers of tourist services. Information is also a part of the tourist services and contributes to increase in their quality. The lowering quality of tourism services can be associated with the emergence of the information gap between consumers’ expectations and reception of these demands by the tourist companies. The role of information is particularly important in direct contact between the client and service provider. It allows for the transmission of consumer expectations and possibilities of producer services. An important role in improving the quality of tourist services fulfills market information, which promotes specific tourist products.