Strona główna > Numer 5/2008 > Kierunki rewitalizacji zdegradowanych obszarów portowych Gdańska i Gdyni (na wybranych przykładach)

Kierunki rewitalizacji zdegradowanych obszarów portowych Gdańska i Gdyni (na wybranych przykładach)

Stanisław Szwankowski

Zmiany technologiczne w transporcie morskim wymuszają przekształcenia jakościowe i ilościowe potencjału portowego, często niemożliwe do zaspokojenia w istniejących strukturach zagospodarowania przestrzennego. Występuje tendencja do porzucania struktur nie spełniających współczesnych wymagań lokalizacyjnych i przenoszenia aktywności gospodarczej portów morskich w nowe miejsca. Procesy takie obserwujemy także w portach polskich.

Artykuł przedstawia dwa najważniejsze przykłady rewitalizacji zdekapitalizowanych obszarów portowych w Gdańsku i w Gdyni. Cel tych przekształceń łączy aspekty ekonomiczne z wątkami społecznymi i środowiskowymi tak, aby podejmowane działania w obu portach morskich były zgodne z oczekiwaniami społeczności lokalnych. Takie podejście ułatwia znalezienie inwestorów, poprowadzenie procesu inwestycyjnego i w konsekwencji poprawę wizerunku portów w Gdańsku i Gdyni.

Areas of revitalization of degraded areas of ports of Gdansk and Gdynia (on selected examples)

Technological changes in maritime transport are forcing the conversion of qualitative and quantitative potential of the port, often impossible to meet within the existing structures of the land-use planning. There is a tendency to the abandonment of the structures which do not meet modern requirements and transfer a location of port’s economic activity in new destination. Such processes are also observed in the Polish ports.

This article presents two most important examples of the revitalization areas of the port of Gdansk and Gdynia. The aim of the transition lines on the economic aspects of social and environmental threads so that the action taken in the two ports are compatible with the expectations of local communities. This approach makes it easier to find investors, lead the investment process and, consequently, improve the image of the ports of Gdansk and Gdynia