Strona główna > Numer 5/2008 > Polityka morska Unii Europejskiej – ważny krok w procesie europejskiej integracji (wykład inauguracyjny wygłoszony na Wydziale Ekonomicznym w dniu 2 października 2008 roku)

Polityka morska Unii Europejskiej – ważny krok w procesie europejskiej integracji (wykład inauguracyjny wygłoszony na Wydziale Ekonomicznym w dniu 2 października 2008 roku)

Jerzy Kujawa

Koncepcja Zintegrowanej Polityki Morskiej UE stanowi pewne novum w stosunku do innych polityk europejskich. Po pierwsze, opiera się ona na założeniu całościowego podejścia do spraw morskich przy jednoczesnym utrzymaniu polityk sektorowych (wobec żeglugi, rybołówstwa, portów, turystyki morskiej, itd.), tyle że ściślej niż dotąd zintegrowanych. Po drugie, nie jest to polityka wspólna jak inne polityki UE, ale zintegrowana również w tym sensie, że ma być ona prowadzona poprzez skoordynowane, ale w dużym stopniu suwerenne polityki morskie poszczególnych państw członkowskich. To jest nowe rozwiązanie, a zarazem trudne wyzwanie dla koordynatora polityki morskiej UE, czyli dla Komisji.

Zintegrowana Polityka Morska UE ma się przyczynić do realizacji celów strategii Lisińskiej poprzez poprawę międzynarodowej konkurencyjności gospodarki morskiej Wspólnoty oraz sprzyjać wzrostowi liczby miejsc atrakcyjnej pracy w tej gospodarce. Ma być zarazem wzorem właściwego rozwiązywania konfliktów rozwoju, jakie rodzi narastająca rywalizacja o ograniczone zasoby morza między poszczególnymi przedsiębiorstwami, sektorami gospodarki i wreszcie państwami. Poprzez zakładaną bliską współpracę z państwami spoza UE, zwłaszcza krajami sąsiedzkimi leżącymi nad tymi samymi morzami, a także z krajami rozwijającymi się, zintegrowana polityka morska UE ma się przyczynić do zaprowadzenia lepszego ładu w działalności morskiej w skali globalnej.

Maritime Policy of the European Union – an important step in the process of European integration (inaugural lecture delivered at the Faculty of Economics on 2 October 2008)

The concept of the Integrated Maritime Policy of the EU represents a new element in relation to other European policies. First, it relies on the assumption of an overall approach to maritime affairs, while allowing for sectoral policies (for shipping, fisheries, ports, maritime tourism, etc.), but more closely integrated than ever before. Second, it is not a common policy like other EU policies, but also a policy integrated in the sense that it is to be carried out through coordinated, but to a large extent sovereign, maritime policies of individual member states. This is a new solution and a difficult challenge for the EU maritime policy coordinator, that is for the Commission.

An integrated EU maritime policy is to contribute to the objectives of the Lisbon strategy by improving the international competitiveness of the Community and growth of attractive job places in maritime economy. The aim is to simultaneously model the proper development of conflict resolution, which entails increased competition for limited resources of the sea between companies, sectors and countries, finally. Through the establishment of close co-operation with non-EU countries, especially neighboring countries bordering on the same seas, as well as developing countries, the EU integrated maritime policy is to bring better governance in maritime activities on a global scale.