Strona główna > Numer 5/2008 > Region Morza Bałtyckiego i jego porty

Region Morza Bałtyckiego i jego porty

Konrad Misztal

Region Morza Bałtyckiego należy do prężnie rozwijających się regionów Europy. Świadczą o tym osiągnięte wyniki gospodarcze krajów nadbałtyckich oraz otwartość ich gospodarek na innowacyjność i wiedzę. Rozwój gospodarczy państw nadbałtyckich ma bezpośredni wpływ na wielkość i strukturę intra-regionalnej i ekstra-regionalnej wymiany towarowej, w obsłudze której dużą rolę odgrywają porty morskie. Są to jednak porty morskie o wymiarze regionalnym, których znaczenie w światowej wymianie towarowej wyznacza położenie Morza Bałtyckiego. W obsłudze wymiany towarowej wykształciła się grupa portów morskich będących liderami w regionie w zakresie przeładunku określonych grup ładunkowych lub obsługi pasażerów. Ze względu na rozmach inwestycji porty rosyjskie w niedługim czasie mogą przejąć dominację w regionie w ogólnych przeładunkach portowych. Polskie porty morskie znajdują się w pierwszej 20 największych portów regionu. Zamierzenia inwestycyjne podejmowane w portach polskich nie wskazują, aby ich pozycja w regionie wzrosła.

The Baltic Sea Region and its ports

The Baltic Sea Region is a vibrant growing region of Europe. It’s visible in the economic results achieved by the Baltic countries and in openness of their economies on innovation and knowledge. The economic development of countries bordering the Baltic Sea has a direct impact on the size and structure of intra-regional and extra-regional trade in goods- and the large role in their transshipment is played by ports. They are, however, sea ports with a regional dimension, which importance in the global trade in goods is designated by the location of the Baltic Sea. In handling sea trade, a group of ports was developed that are leaders in the region in terms of transshipment of specific groups of cargo or passenger services. Due to the impetus of investment in the Russian ports, they may soon take over dominance in the region in general turnover. Polish seaports are one of the top 20 largest ports of the region. The intentions of investment made in the Polish ports do not indicate that their position in the region will increase.