Strona główna > Numer 5/2008 > Strategia produktu w działalności zakupowej przedsiębiorstw

Strategia produktu w działalności zakupowej przedsiębiorstw

Janusz Dąbrowski

Ogólna strategia zakupowa jako strategia funkcjonalna obejmuje różne rodzaje strategii stosowanych w działalności zakupowej przedsiębiorstwa. Podstawowym i najważniejszym elementem strategii zakupowej jest strategia produktu zaopatrzeniowego.

W artykule została zaproponowana systematyzacja elementów składających się na strategię produktu. Wyodrębniono i omówiono dwie główne substrategie: strategię w stosunku do dostawców oraz strategię rozwoju produktu. Formułowanie strategii w stosunku do dostawców wymaga określenia strategii sourcingowej (bazy dostaw i charakteru relacji z dostawcami), strategii kontraktowej, strategii rozwoju dostawców oraz strategii integracji dostawców.

Przedstawiono proces formułowania strategii produktu zaopatrzeniowego (określenie wymagań biznesowych, ustalenie strategicznej ważności produktu, analiza otoczenia, formułowanie celów strategicznych i strategii) oraz cztery podstawowe strategie produktu (partnerstwo, konkurencja ofert, zapewnienie dostaw, kontraktowanie systemowe) z uwzględnieniem zaproponowanej systematyzacji.

Commodity strategy in purchasing activities of enterprises

The overall purchasing strategy as a functional strategy incorporates different kinds of strategies used in purchasing activities of enterprises. The basic and most important element of purchasing strategy is commodity strategy.

Systematisation of commodity strategy elements was presented in the article. Two main substrategies were separated and discussed – supplier strategy and commodity development strategy. Formulating of supplier strategy involves fixing of sourcing strategy (supply base and relationship), contract strategy, supplier development strategy and supplier integration strategy.

The process of formulating a commodity strategy (defining the business requirements, strategic importance of commodity, leading a purchasing research and developing strategic objectives and commodity strategy) and four main commodity strategies (partnership, competitive bidding, secure supply and system contracting) were presented based on the proposed systematisation.