Strona główna > Numer 5/2008 > STRATEGIA ROZWOJU PORTÓW MORSKICH W POLSCE

STRATEGIA ROZWOJU PORTÓW MORSKICH W POLSCE

Hanna Klimek

W dniu 14 listopada 2007 roku polski rząd przyjął dokument pt. Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku, który ma stanowić uzupełnienie Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, a także podstawę do uruchomienia środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Działania 7.2. „Rozwój transportu morskiego” i Działania 7.4. „Rozwój transportu intermodalnego”. Strategia jest też zgodna z dokumentem „Założenia polityki rozwoju obszarów przybrzeżnych. W kierunku narodowej strategii zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi”. Jej realizacja umożliwi realizację „Programu działań w zakresie rozwoju przestrzennego. Wizje i strategie wokół Bałtyku” – VASAB 2010 PLUS, a także wpisuje się w program działań przygotowujących Polskę do mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012. Dotychczas nie istniała spójna polityka państwa w odniesieniu do portów jako całości. Poszczególne porty realizowały własne strategie. Omawiany dokument został przygotowany przez zespół złożony z przedstawicieli resortu, środowisk naukowych i podmiotów zarządzających portami, powołany przez nie istniejące już Ministerstwo Gospodarki Morskiej (MGM).

Głównym celem strategii rozwoju polskich portów morskich jest „poprawa konkurencyjności polskich portów morskich oraz wzrost ich udziału w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju i podniesienie rangi portów morskich w międzynarodowej sieci transportowej”. Poprawa konkurencyjności ma oznaczać dywersyfikację struktury przeładunków w portach, wzrost liczby przedsiębiorców działających na terenach portowych, zwiększenie liczby połączeń żeglugowych z innymi portami oraz usprawnienie dostępności do portów. Natomiast wzrost udziału portów w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju ma oznaczać wzrost wartości dodanej wnoszonej przez porty do gospodarki narodowej, usprawnienie krajowej sieci transportowej oraz wzrost wpływu portów morskich na zrównoważony rozwój transportowy kraju. Uznano, że wzrost rangi polskich portów w międzynarodowej sieci transportowej będzie możliwy dzięki zwiększeniu obsługiwanych w portach strumieni ładunków. Realizacji tego celu głównego strategii ma służyć poprawa stanu infrastruktury portowej i infrastruktury dostępu do portów, rozwój oferty usługowej w portach, poprawa współdziałania administracji, podmiotów zarządzających oraz użytkowników w portach, a także budowa wizerunku portów jako ważnych biegunów zrównoważonego rozwoju regionów i gmin nadmorskich.

Realizacja Strategii będzie wymagała wielu badań, działań i wydatków. Jest jednak niezbędna, aby polskie porty mogły stawić czoła wyzwaniom przyszłości, przyciągnąć nowe inwestycje, wpisać się we właściwy sposób w „krajobraz” miast i regionów portowych, a także przyczynić się do rozwoju zintegrowanych łańcuchów dostaw.

Każdy z polskich portów realizuje własną strategię rozwoju i działania na bliższą i dalszą przyszłość. Zapisy przyjętej przez rząd Strategii nie pozostają w sprzeczności ze strategiami poszczególnych portów. Należy jednak pamiętać, że niezależnie od ambitnych planów każdego z portów, wąskim gardłem polskiego systemu transportowego stale pozostaje infrastruktura dostępu do nich, a szczególnie połączenia drogowe z zapleczem. Poprawa konkurencyjności drogi transportowej przez polskie porty pozostaje jednak poza możliwościami ich oddziaływania, ale problem ten ma zostać rozwiązany w ramach realizacji „Strategii rozwoju portów morskich do 2015 roku”, a zatem należy poczekać na jej realizację. Trzeba też pamiętać, że bez szybkiego rozwiązania tego problemu, niemożliwa będzie poprawa konkurencyjności wszystkich polskich portów realizujących swoje strategie.

Development strategy of seaports in Poland

On 14 November 2007 Polish government adopted the document Strategy development of seaports by 2015, which is designed to complement the National Development Strategy 2007-2015, as well as the basis for the mobilization of resources from the Operational Program Infrastructure and Environment in the framework of Action 7.2. „The development of maritime transport,” and Activities 7.4. „The development of intermodal transport. The Strategy is also consistent with the „The development of coastal areas. Towards a national strategy for integrated coastal zone management „. Its implementation will allow the implementation of “Program activities in the field of spatial development. Vision and Strategies around the Baltic Sea”- VASAB PLUS 2010, and is part of a program preparing Poland to the European Football Championships Euro 2012. So far there is no coherent state policy in relation to ports as a whole. The individual ports implemented their own strategies. This document was prepared by a team composed of representatives of the Ministry, of the scientific community and managers of ports, set up by the existing Ministry of Maritime Affairs (MGM).

The main objective of development of Polish seaports is to „improve the competitiveness of Polish ports and increase their participation in socio-economic development of the country and raising the range of seaports in the international transportation network.” Improving competitiveness is deemed to refer to the diversification of the turnover structure, the increase in the number of entrepreneurs operating in port areas, the increase in the number of connections to other shipping ports, and improving the access to the ports. In contrast, the increased share of ports in the socio-economic development of the country is deemed to refer to the increase in value added made by the ports to the national economy, improve the national transport network and increase the impact of ports on the sustainable development of land transport. It was considered that the increase role of the Polish ports in the international transport network can be supported by increasing flows of cargo at ports. Achieving this goal is to serve the main strategy to improve the state of port facilities and infrastructure for access to ports, development of services in ports, improve co-operation administration, managers and users in the ports, as well as construction of ports image as centers of sustainable development of coastal regions and municipalities.

Implementing the Strategy will require much research, activities and expenditure. However, it is necessary to the ports to cope with the challenges of the future, attract new investment, type in an appropriate manner in the „landscape” of port cities and regions, as well as contribute to the development of integrated supply chains.

Each Polish port pursues his own development strategy and actions in closer and long term. The records of the Strategy, adopted by the government, are not in conflict with the strategies of individual ports. It should be however remembered, that regardless of the ambitious plans for each port, the access infrastructure constantly remains a bottleneck of the Polish transport infrastructure, especially road connections with the hinterland. Improving the competitiveness of road transport by the Polish ports, however, remains beyond the capabilities of their impact, but the problem is to be addressed within the framework of the implementation of the „Strategy of development of seaports by 2015, so we should wait for its implementation. We must not forget that without a rapid solution to this problem, any improvement in the competitiveness of Polish ports implementing their strategies will not be.