Strona główna > Numer 5/2008 > Znaczenie wartości niematerialnych i prawnych w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw

Znaczenie wartości niematerialnych i prawnych w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw

Janusz Żurek

Podstawą działalności każdego przedsiębiorstwa są zasoby czynników produkcji, jakimi podmiot w danym momencie dysponuje. Wśród nich szczególna rolę odgrywają wartości niematerialne i prawne (intangible assets). We współczesnym świecie trudno sobie wyobrazić efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku. Konkurencja staje się coraz ostrzejsza i aby jej sprostać przedsiębiorstwo musi inwestować w wartości niematerialne. Rozwój tych wartości jest w dużym stopniu wymuszony przez otoczenie. Wartości niematerialne umożliwiają i ułatwiają proces wdrażania osiągnięć w obszarach techniki, organizacji i finansów. Potrzeba rozwoju tych wartości musi być wyraźnie zaznaczona w strategii przedsiębiorstwa. Majątek niematerialny, a przede wszystkim reputacja, wiarygodność, kultura organizacyjna, wiedza, prawa majątkowe mają ogromny wpływ na końcowy sukces przedsiębiorstwa. Dzięki nim przedsiębiorstwo jest postrzegane przez potencjalnych klientów, jako wzorzec solidności i wiarygodności. Podstawowymi filarami wartości niematerialnych przedsiębiorstwa jest jego kultura, zasoby ludzkie-jako szczególnie ważne i wiedza. Sa one ściśle ze sobą sprzężone i wzajemnie na siebie oddziaływujące. Wiedza zależy od kultury przedsiębiorstwa, zaś kultura od poziomu wiedzy. Budowanie strategii przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa musi na tych relacjach i zależnościach się opierać i tak nimi zarządzać, by osiągnąć zamierzony cel w określonym czasie. Wartości niematerialne są motorem postępu i bez nich, w długim horyzoncie czasu, przedsiębiorstwo nie ma racji bytu.

The importance of intangible assets in building competitive advantages of companies

The basis of operation of each enterprise are the factors of production, which entity has at any given time. Among them a special role is played by intangible assets. In today’s world it is hard to imagine the effective functioning of the enterprise on the market. Competition is becoming tougher, and to meet it – the company needs to invest in intangible assets. The development of these values is to a large extent constrained by the environment. Intangible assets enable and facilitate the implementation of the achievements in the areas of technology, organization and finances. The need for the development of these values must be clearly highlighted in the strategy of the company. Immaterial assets and, above all, the reputation, credibility, culture, knowledge, property rights have an enormous impact on the final success of the company. Thanks to them, the company is perceived by potential customers, as a model of reliability and credibility. The core elements of intangible assets of a company are its culture, human resources (as particularly important) and knowledge. They are closely integrated and mutually affecting each other on. Knowledge depends on the culture and the culture depends on the level of knowledge. Building a strategy of a competitive advantage has to be based on those relations and dependences, and so manage them to achieve the planned aim within a specified period of time. Intangible assets are the engine of progress, and without them, for a long time horizon, the company has no reason of existence.