Strona główna > Numer 6/2009 > Analiza wartości produktów zaopatrzeniowych

Analiza wartości produktów zaopatrzeniowych

Janusz Dąbrowski

Analiza wartości jest pierwszą metodą badań zakupowych, która uzyskała światowy rozgłos i uznanie. Początkowo była wykorzystywana jako narzędzie zakupowe, później znalazła szerokie zastosowanie w przedsiębiorstwach do podwyższania wartości projektowanych lub produkowanych wyrobów. Okresowy spadek zainteresowania tą metodą można było obserwować w połowie lat 90-tych, natomiast obecnie ponownie rośnie liczba przedsiębiorstw stosujących analizę wartości.

Znacząca rola specjalistów zakupowych w analizie wartości wynika z coraz wyższego udziału kosztów materiałów i usług w cenie produktów końcowych oraz ich bezpośredniego kontaktu z rynkiem i dostawcami. Niezależnie od tego czy w przedsiębiorstwie jest prowadzona analiza wartości produktów finalnych lub nie, bardzo często, działy zakupów samodzielnie prowadzą własne projekty zwiększające wartość surowców, półproduktów, materiałów, wyrobów gotowych, dóbr inwestycyjnych i usług wchodzących w skład produktów końcowych przedsiębiorstwa.

Celem artykułu jest omówienie istoty, organizacji oraz procesu analizy wartości produktów zaopatrzeniowych. Na podstawie osobistych doświadczeń autora przedstawiono praktyczne uwagi

Value analysis of purchasing products

Value analysis is the first method of purchasing research which became well-known and respected all around the world. At first, it was used as a purchasing tool, then it became applicable in increasing the value of designed and produced goods. A temporary decrease in interest over this method was observed during 1990s. Nowadays, the number of enterprises which use value analysis rises.

The significant role of purchasing specialists in the value analysis increases due to their direct contact with the market and suppliers and the increase in proportion of material and services costs in the cost of final product. Not depending on whether the enterprise carries out the value analysis of final product or no, the purchasing departments quite often lead their own projects on increasing the value of raw materials, semifinished products, materials, finished products, investment goods and services which all contribute to the composition of final product of the enterprise.

The aim of the article is discussion of the essence, organization and the process of value analysis of purchasing products. Based on author’s personal experience, practical observations and suggestions concerning the improvement of effectiveness and efficiency of this type of project were presented.