Strona główna > Numer 6/2009 > Badania rynkowe, badania marketingowe, a może badania rynku

Badania rynkowe, badania marketingowe, a może badania rynku

Hanna Klimek

Rozwój i sukcesy rynkowe przedsiębiorstw są uwarunkowane pozyskiwaniem i właściwym wykorzystywaniem informacji o rynku. Informacje te są pozyskiwane w procesie badawczym. Głównym celem badań jest dostarczenie informacji decydentom (w przedsiębiorstwach i innych podmiotach), a zatem konieczność badań i ich zakres wynikają z potrzeb informacyjnych decydentów. Istotą badań jest pomoc w podejmowaniu decyzji. Pozyskiwane informacje służą do identyfikacji i określania możliwości (także przeszkód) działalności rynkowej, obserwacji, kontroli i oceny tych działań, a także do zwiększenia skuteczności konkretnych działań rynkowych. Szczególnego znaczenia nabierają badania współcześnie, ponieważ rynki charakteryzują się wysokim tempem zmian każdej „warstwy” otoczenia każdego przedsiębiorstwa. Takie częste zmiany rynków, na których działa przedsiębiorstwo, powodują potrzebę prowadzenia ciągłych badań w celu zdobycia informacji o funkcjonujących już i nowych rynkach i oddziaływania na nie.

W praktyce wykorzystywane są różne rodzaje badań. Umiejętność ich rozróżniania ma znaczenie praktyczne, gdyż ułatwia ich zaprojektowanie oraz określenie ich zakresu. W literaturze przedmiotu szeroko opisano klasyfikację badań według różnych kryteriów. Najważniejsze z nich to: horyzont czasowy, stopień szczegółowości badań, potrzeby informacyjne, wielkość badanej populacji, podmiot badający, przedmiot badania, cel badania, jednostka miary, rodzaj wykorzystywanych źródeł.

W bardzo obszernej literaturze przedmiotu używane są różne terminy dotyczące omawianych zagadnień. Badania doczekały się wielu definicji. Niektóre skupiają się na opisie czynności lub metod badań, a inne raczej oddają sens badania. Poszczególni autorzy mianem badań rynku określają różne obszary badawcze, które przez innych autorów zaliczane są do badań rynkowych lub marketingowych, przydatne wydaje się zatem skorzystanie z sugestii A. Balickiego, aby przyjąć, że istnieje obszerny dział badawczy, zwany badaniami rynku.

Market research, marketing research or reseach of markets

Development and market’s successes of companies are conditioned by obtaining and appropriate use of market information. Such information shall be collected in the research process. The main purpose of the research is to provide decision-makers with information (in companies and other entities), and therefore the need for research and their range result from the information needs of decision makers. The essence of research is to assist in decision making process. The information, which were obtained, are used to identify and specify opportunities (and obstacles) of market operation, monitoring and evaluation of those activities, as well as to increase the effectiveness of specific actions on the market. This research is particularly important today, because the markets are characterized by rapid pace of changes in any surrounding „layer” of each company. Such frequent changes in the markets, on which the company operates, causes a need for continuous research in order to gain information about old and new markets, and the impact on them.

In practice, various types of research are used. The ability to differentiate them is of practical significance, because it facilitates designing the research and defining their scope. In the literature, the classification of research is broadly presented according to various criteria. The most important are: time horizon, depth of research, information needs, the size of the population studied, the operator of the investigator, subject, purpose of the study, the unit of measurement, type of sources used.

In a very extensive literature on the subject, different terms are used on the issues discussed. The research has many definitions. Some of them focus on the description of activities or methods of research, while others reflect more sense of research. Individual authors use a term market research to different areas of research which by other authors are classified as market research or marketing research. It seems useful, therefore, benefit from the suggestions of A. Balicki, to assume that there is an extensive research area, known as market research