Strona główna > Numer 6/2009 > Jakie państwa zyskują na globalizacji?

Jakie państwa zyskują na globalizacji?

Ewa Polak

Globalizacja to wzrost zasięgu, zakresu, wielości, różnorodności, intensywności i szybkości wzajemnych oddziaływań wpływów i zależności między państwami i społecznościami w skali globalnej. Kojarzona jest z globalną wolnością, usuwaniem barier i ograniczeń, liberalizacją przepływów, deterytorializacją lokalnych zjawisk i procesów i dyfuzją obcych wpływów. Ma ona charakter asymetryczny. Globalizacja jest najkorzystniejsza dla krajów wysoko rozwiniętych oraz dla państw, które mają stabilny system gospodarczo-polityczny lub co najmniej jedną z globalnych przewag konkurencyjnych (np. tanią siłę roboczą, duży rynek zbytu, rzadkie surowce lub umiejętności). Ważne jest, aby kraje potrafiły korzystać selektywnie z globalnej oferty. Na rozwój małe szanse mają zarówno gospodarki całkowicie zamknięte na globalne wpływy, jak i te, które bezkrytycznie ulegają globalnym naciskom.

Beneficiaries and victims of globalization

Globalization is the process consisting in a free flow of information, people, goods, services and capital, growing mutual correlations, influences, interactions in a global scale, elimination of borders and barriers, adopting the different economic, political and culture models. It is asymmetrical process. Globalization is the most beneficial for developed countries and for countries which have a stable economic and political system, and at least one of the global advantages (e.g. cheap labour, large market, rare raw materials, unique skills). It is important to use the global offer selectively. The countries that uncritically submit to global pressure as well as these which are closed to foreign influences can suffer a defeat.