Strona główna > Numer 6/2009 > Przedsiębiorczość a rozwój współczesnych przedsiębiorstw

Przedsiębiorczość a rozwój współczesnych przedsiębiorstw

Aneta Oniszczuk – Jastrząbek

Zmiana systemu gospodarczego w Polsce postawiła przedsiębiorstwa w obliczu szeregu nieoczekiwanych szans, które przyczyniły się do rozwoju przedsiębiorczości. Ciągle zmieniający się rynek stawia przed przedsiębiorstwami nowe wymagania w zakresie kreowania i dostarczania satysfakcji klientom.

Wśród czynników sprzyjających wzrostowi przedsiębiorczości w przedsiębiorstwach, szczególną rolę powinno odgrywać państwo, wyznaczając kierunki długotrwałej polityki rozwoju. Należy zatem pamiętać, że przedsiębiorczość to szereg działań ukierunkowanych na stabilny i długotrwały rozwój.

Otoczenie instytucjonalne, w jakim działają przedsiębiorstwa w dużej mierze warunkuje ich możliwości rozwojowe. Trudne i skomplikowane przepisy prawne, wysokie podatki i opłaty zniechęcają ludzi do zakładania i prowadzenia działalności, obniżają efektywność funkcjonujących przedsiębiorstw i w efekcie przyczyniają się do osłabienia pozycji konkurencyjnej gospodarki. Z kolei jasne i proste reguły funkcjonowania rynku przekładają się na rozwój przedsiębiorczości.

Entrepreneurship and the development of modern enterprises

Transition of the economic system in Poland, put the enterprises in the face of a series of unexpected opportunities that have contributed to the development of entrepreneurship. Constantly changing market poses new requirements for companies to create and deliver satisfaction to customers.

Among the factors that contribute to the growth of entrepreneurship companies, this is a state that should play a special role, setting a long-term directions of development policy. It must therefore be borne in mind that entrepreneurship consists in series of actions aimed at stable and sustainable development.

Institutional environment in which the companies operate determines to the large extent their development possibilities. Difficult and complicated regulations, high taxes and fees discourage people from starting and running a business, decrease the efficiency of operating businesses and ultimately contribute to weakening the competitive position of the economy. In turn, clear and simple market rules contribute to the development of entrepreneurship.