Strona główna > Numer 6/2009 > Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach globalizacji

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach globalizacji

Aneta Oniszczuk – Jastrząbek, Tomasz Gutowski

Siła oddziaływania współczesnej gospodarki na funkcjonowanie gospodarek narodowych oraz funkcjonujących w ich ramach przedsiębiorstw jest znaczna. Fakt ten we współczesnym świecie nie podlega już dyskusji. Siła oddziaływania gospodarki w bezpośredni sposób przekłada się na konieczność wprowadzania zmian w zachowaniach podmiotów gospodarczych. Prawdą jest, że nowe warunki gospodarowania stwarzają dla przedsiębiorstw nowe wyzwania i otwierają przed nimi nowe szanse. Wskazanym byłoby jednak dokładne przeprowadzenie identyfikacji czynników, które w pierwszej kolejności wymagają przeprowadzenia niezbędnych zmian, następnie wprowadzenie tych zmian w życie, by w przyszłości móc te czynniki wykorzystać dla własnego rozwoju. Działania mogą być przeprowadzane w każdej ze sfer działalności podmiotu gospodarczego. Ważnym jest jednak, aby były przeprowadzone w sposób przemyślany i kompleksowy. Autorzy artykułu – na podstawie przeprowadzonych badań – wskazują na te sfery działalności przedsiębiorstwa w których przeprowadzenie zmian wydaje się konieczne.

Development of small and medium-sized companies in globalized world

The impact of contemporary economy on the national economies and companies is significant. That fact in today’s world is no longer subject to discussion. The impact of the economy directly affects the need for changes in the behavior of enterprises. It is true that new management conditions pose new challenges for businesses and open up new opportunities. But it would be advisable to carry out accurate identification of the factors where necessary changes should be make first, and then implement these changes so as these factors can be used for development in future. The action may be carried out in every sphere of enterprise’s operation. It is important however, to carry out them in a thoughtful and comprehensive way. The authors of the article – based on their own researches – appoint these areas of business in which carrying out changes seems to be necessary