Strona główna > Numer 6/2009 > Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu

Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu

Janusz Żurek

Zjawisko kryzysu jest od dawna znane w historii gospodarczej świata. Różna jest skala tych kryzysów i ich zakres. Różne są bowiem uwarunkowania polityczne i społeczno-gospodarcze, które to zjawisko kryzysu wywołują. Obecny kryzys jest niezwykle skomplikowany, ma bowiem charakter globalny. Wyłonił się z finansowego chaosu, ze swobodnego, niekontrolowanego stosunku do pieniądza. Jest to kryzys światowego systemu finansowego, który bardzo boleśnie odczuła gospodarka realna a w jej ramach funkcjonujące przedsiębiorstwa. Kryzys przedsiębiorstwa zależy przede wszystkim od zmian jakie zachodzą w jego międzynarodowym i krajowym otoczeniu, ale również może być wynikiem słabości strukturalnej samego przedsiębiorstwa. O kryzysie przedsiębiorstwa decyduje w ogromnym stopniu złe zarządzanie, a przede wszystkim nieefektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. W obliczu kryzysu należy już wcześniej zwracać uwagę na płynność finansową przedsiębiorstwa, która określa jego zdolność do wywiązywania się z bieżących zobowiązań i jednocześnie w jakimś stopniu rzutuje na zdolność kredytową przedsiębiorstwa. Zdolność kredytowa jest bowiem podstawą kredytowania przedsiębiorstwa. Nie bez znaczenia jest również struktura organizacyjna, która utrudnia proces podejmowania decyzji i wewnętrzną komunikację w przedsiębiorstwie. Szczególną rolę w przedsiębiorstwie odgrywa jego strategia rozwoju. Zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa wymuszają zmiany w strategii. Weryfikacja przyjętych założeń strategii sprzyjać będzie eliminowaniu zagrożeń, które mogą w przedsiębiorstwie kryzys wywołać. Zapobieganie zjawiskom kryzysowym zależy również w dużym stopniu od zarządzających przedsiębiorstwem, ich aktywności, twórczych zachowań, relacji z pracownikami, stopnia zaangażowania pracowników, wewnętrznej atmosfery, innymi słowy od kultury przedsiębiorstwa.

Enterprise management in crisis

The phenomenon of the crisis has long been known in the economic history of the world. The scale of these crises and their scope are different, because there are different political and socio-economic conditions that cause this phenomenon. The current crisis is extremely complicated, as it is in fact global in nature. It emerged from the financial chaos, from free, uncontrolled attitude to money. This is a crisis of the global financial system, which is very painfully felt in economy and in enterprises functioning in that economy. Crisis of the company depends primarily on the changes which are taking place in its international and domestic environment, but the crises also may result from structural weakness of the company. The crisis of the company is determined to a large extent by poor management and, above all, inefficient financial management. In the face of the crisis, the attention must be pay earlier to liquidity, which determines its ability to meet the current obligations and also in some way impinges on the creditworthiness of the company. Creditworthiness is the basis for companies’ lending. Not without significance is also the organizational structure that hinders the process of decision-making and internal communication within the company. Development strategy of the enterprise plays a special role in the company’s. Changes in business environment are forcing changes in that strategy. Verification of the assumptions made in the strategy will promote the elimination of hazards that may cause a crisis in the company. Avoiding the crisis also depends largely on the management stuff of the company, their activities, creative behavior, relationships with employees, the degree of employee engagement, internal atmosphere, in other words on the corporate culture.