Strona główna > Numer 6/2009 > Zmiany unijnych reguł konkurencji w transporcie morskim

Zmiany unijnych reguł konkurencji w transporcie morskim

Jerzy Kujawa

Zasady konkurencji sformułowane w Traktacie Rzymskim nie od razu miały zastosowanie w transporcie morskim. Aż do roku 1986 transport morski korzystał z pełnego i bezwarunkowego zwolnienia od przestrzegania przepisów antymonopolowych Traktatu. Zmiany wprowadzone przez Pakiet Żeglugowy z 1986 roku, a dokładnie przez Rozporządzenie Rady Nr 4056/86 z 31.XII 1986 r. nie były zbyt daleko idące. Utrzymano bowiem nadal pełny immunitet dla międzynarodowej żeglugi trampowej (nieregularnej) oraz całej żeglugi kabotażowej a nadzorem antymonopolowym Komisji Europejskiej objęto tylko żeglugę liniową. Nie zakazano jednak działalności porozumień armatorów liniowych, o ewidentnie monopolistycznym charakterze, tzw. konferencji frachtowych, których immunitet od zakazów antymonopolowych został potwierdzony, tyle że na ściśle określonych warunkach. KE uważała przepisy RR 4056/86 za zbyt liberalne, Jej celem było zaostrzenie reguł konkurencji w transporcie morskim, a w szczególności ograniczenie a nawet odebranie konferencjom immunitetu antymonopolowego. Wykorzystując, w tym samym kierunku idące, wnioski raportu OECD na temat polityki konkurencji w żegludze liniowej oraz argumenty niechętnym konferencjom załadowców, Komisja Europejska ostatecznie doprowadziła do uchwalenia Rozporządzenia Rady Nr 1419/2006. W efekcie na szlakach prowadzących z/do Europy konferencje zostały zdelegalizowane i – co więcej – nadzorem antymonopolowym objęta została międzynarodowa żegluga trampowa (nieregularna) i cała żegluga kabotażowa. Pełne tego skutki ocenić będzie można dopiero za kilka lat.

Changes in EU rules on maritime transport

The competition rules set out in the Treaty of Rome did not immediately apply to maritime transport. Until 1986, the maritime transport benefited from a full and unconditional release of the Treaty antitrust rules. Changes made by the shipping package of 1986, and precisely by Council Regulation No. 4056/86 of 31.XII 1986, were not too far-reaching. Indeed, a full immunity for international tramp shipping (irregular) and the whole of cabotage was still retained, and the European Commission’s antitrust supervision covered only the liner shipping. However, it did not prohibited liner operators’ agreements, of clearly monopolistic nature, the so-called freight conferences – their antitrust immunity from the prohibitions has been confirmed, but under defined conditions. European Commission considered RR 4056/86 rules too liberal. Its aim was to tighten the rules on competition in maritime transport, in particular reduction and even withdrawal, conferences’ antitrust immunity. Using, going in the same direction, conclusions of the OECD report on competition policy in liner shipping and arguments of shippers(averse to the conferences), the Commission eventually led to the adoption of Council Regulation No. 1419/2006. As a result, on the routes leading from / to Europe the conferences have been prohibited, and – more important – the antitrust supervision covered international tramp-shipping irregular) and the whole cabotage. The full impact of that can be assessed only in a few years.