Strona główna > Numer 7/2010 > Istota strategii rozwoju regionalnego w gospodarce globalnej

Istota strategii rozwoju regionalnego w gospodarce globalnej

Tomasz Gutowski

W artykule poddano analizie wybrane aspekty działań strategicznych w kontekście rozwoju regionalnego. Rozważania zostały przeprowadzone w realiach współczesnej, coraz bardzie zglobalizowanej gospodarki. Pozytywne oraz negatywne oddziaływanie tego procesu – tak bardzo widoczne w różnych sferach naszego życia, czy to na poziomie społecznym, politycznym czy też – może przede wszystkim – w realiach gospodarczych – nie jest już obecnie niczym niezwykłym. To dowód na to, że zwykle na poziomie globalnym istnieje siła, która wywoływać powinna pewne reakcje wśród wszystkich, którzy są z globalizacją w jakiś sposób powiązani. Należą do nich zwykli obywatele, przedsiębiorstwa oraz regiony, w których one funkcjonują. Przyczyniając się do wielu, nierzadko gwałtownych zmian wywołanych przez globalizację, polityka regionalna musi być tak skonstruowana, aby możliwe było „wybieranie” przez nią tylko tego, co dla niej najkorzystniejsze. Konieczne jest również podejmowanie działań strategicznych na poziomie regionów, aby siła globalizacji nie stała się czynnikiem destrukcyjnym. Dopiero wówczas można będzie mówić o pozytywnym wpływie procesu globalizacji na rozwój regionów.

Nature of the regional development strategy on the global market

The article analyzes some aspects of strategic actions in the context of regional development. Considerations have been carried out in the realities of modern, increasingly globalized economy. Positive and negative impacts of this process – so evident in various spheres of our lives, whether at the level of social, political, or – perhaps most importantly – the economic one – is no longer unusual. This is a proof that generally at the global level there is a force that should cause some reactions among those who are with globalization in some way related. These include ordinary citizens, companies and regions in which they operate. Contributing to many, often violent changes induced by globalization, regional policy must be constructed so as to be able to „choose” only what is best for it. It is also necessary to take strategic action at regional level so that the impact of globalization does not become a destructive factor. Only then you can talk about the positive impact of globalization on regional development