Strona główna > Numer 7/2010 > PRZEDMOWA

PRZEDMOWA

Kolejny, siódmy numer Studiów i Materiałów Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, stanowi opracowanie, na które złożyły się artykuły pracowników zatrudnionych w Instytucie Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Akademii Morskiej w Gdyni, Politechniki Gdańskiej, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych AP w Słupsku oraz słuchaczy studiów doktoranckich przy Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.
Podobnie jak w poprzednich latach, tegoroczna publikacja podzielona została na dwie części: Studia (14 artykułów) i Materiały (3 artykuły). W części pierwszej artykuły umieszczone zostały w trzech rozdziałach dotyczących Transportu i handlu morskiego, Przedsiębiorstwa na rynku globalnym i Biznesu elektronicznego. Część pierwsza Studiów poświęcona jest tematyce szczególnie ważnej dla gospodarki morskiej Polski, będącej od wielu lat obszarem zainteresowań badawczych pracowników Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. Po wprowadzającym ogólnym artykule dotyczącym problematyki współzależności pomiędzy rozwojem procesu globalizacji gospodarczej a integrującym się systemem lądowo-morskich przewozów kontenerowych, przedstawiono bardziej szczegółowe zagadnienia związane zarówno z kształtowaniem opłat portowych jako narzędzi oddziaływania na rynki usług portowych, jak i problematykę nasilającej się polaryzacji portów morskich – dotykającej w niekorzystny sposób również porty polskie, a na koniec uwarunkowania sprawnej realizacji specjalistycznych przewozów ponadgabarytowych na zapleczu portów morskich, na które zapotrzebowanie pojawiło się na rynku wraz z rozwojem gospodarczym Polski i rozwojem nowoczesnych technologii.
W publikacji poświeconej zagadnieniom ekonomicznym nie sposób ominąć tak istotnej dla współczesnej gospodarki problematyki globalizacji, zarówno w ujęciu makroekonomicznym, odnoszącym się do postępujących w ciągu ostatnich kilkunastu lat procesów globalizacji dokonujących się równolegle z regionalna integracją, jak i mikroekonomicznym, skupiającym się na zachowaniach i strategiach działalności przedsiębiorstw na rynkach globalnych. Zagadnieniom tym poświęcona jest druga część Studiów zatytułowana „Przedsiębiorstwo na rynku globalnym”.
Globalny zasięg ma również gospodarka internetowa, określana też mianem biznesu elektronicznego, stwarzająca ogromne szanse i możliwości rozwoju państw, przedsiębiorstw czy osób prywatnych na całym świecie. W epoce globalizacji szeroko pojęty e-biznes dotyka praktyczne każdej działalności gospodarczej a wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych doprowadziło do wielu istotnych zmian relacji w biznesie. E-biznes jest dziedziną bardzo złożoną, dynamicznie się rozwijającą, stąd w trzeciej części Studiów przybliżono jedynie niektóre jego problemy, w tym uwarunkowania rozwoju trans-granicznego handlu elektronicznego w Unii Europejskiej, zagadnienia poprawności budowy serwisów internetowych oraz problematykę wykorzystania wybranych rozwiązań informatycznych w strategiach rozwoju przedsiębiorstw.
Druga część publikacji zatytułowana Materiały zawiera dwa artykuły stanowiące zwieńczenie prac badawczych prowadzonych przez słuchaczy studium doktoranckiego prowadzonego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Opublikowano w niej również artykuł poświecony ustawicznemu kształceniu w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych.
W publikacji zamieszczono ponadto wykaz absolwentów rocznika 2009/2010 specjalności związanych z Instytutem: Biznesu Elektronicznego, Przedsiębiorstwa na Rynku Globalnym oraz Międzynarodowego Transportu i Handlu Morskiego a także kronikę najważniejszych wydarzeń z życia Instytutu, które miały miejsce w roku akademickim 2009/2010.