Strona główna > Numer 7/2010 > Przedsiębiorczość jako narzędzie wzrostu gospodarczego

Przedsiębiorczość jako narzędzie wzrostu gospodarczego

Aneta Oniszczuk-Jastrząbek

We współczesnym świecie, w którym istnieje silna walka o klienta, pojęcie przedsiębiorczości dotyczy każdego przedsiębiorstwa i odnosi się do wszystkich sfer życia i działalności człowieka, gdzie wymagana jest inwencja, inicjatywa, pomysłowość oraz kreatywność. Wśród czynników sprzyjających wzrostowi przedsiębiorczości w przedsiębiorstwach, szczególną rolę powinno odgrywać państwo, wyznaczając kierunki długotrwałej polityki rozwoju. Do podstawowych warunków stwarzających szanse dla rozwoju przedsiębiorczości można zaliczyć usuwanie barier ograniczających popyt na wyroby i usługi, łagodzenie obciążeń fiskalnych, ułatwianie dostępu do źródeł kapitału, budowanie nowych struktur biznesu w handlu, pomoc ze strony nauk o zarządzaniu dla przedsiębiorców poszukujących swego miejsca na rynku, doskonalenie kwalifikacji przedsiębiorców i personelu. Należy zatem pamiętać, że przedsiębiorczość to szereg działań ukierunkowanych na stabilny i długotrwały rozwój.

Entrepreneurship as a tool for economic growth

In today’s world where there is a strong battle for the customer, the term of entrepreneurship refers to any enterprise and applies to all spheres of life and human activities that demand creativity, initiative and ingenuity Among the factors contributing to the growth of entrepreneurial enterprises, a state should play a special role, setting a long-term directions of development policy. Among the basic conditions of creating opportunities for business development, one could include removal of obstacles to the demand for goods and services, by diminishing the fiscal burden, facilitating the access to sources of capital, building new business structures in trade, assistance from the management sciences for entrepreneurs seeking their place in the market, skills’ improvement of entrepreneurs and personnel. It must therefore be borne in mind that entrepreneurship consists in series of activities aimed at stable and sustainable development.