Strona główna > Numer 7/2010 > Transgraniczny handel elektroniczny w Unii Europejskiej

Transgraniczny handel elektroniczny w Unii Europejskiej

Olga Dębicka

Transgraniczna sprzedaż internetowa przynosi konsumentom dwie główne korzyści: większy wybór produktów oraz możliwość oszczędzenia pieniędzy. Także konsumenci mieszkający w odległych regionach korzystają z możliwości dostępu do tańszych towarów. Przedsiębiorcom umożliwia ona dotarcie na nowe rynki i do nowych klientów, a także premiuje przedsiębiorstwa innowacyjne i konkurencyjne. Jednak z powodu istniejących wewnętrznych barier rynkowych europejski handel elektroniczny nadal odbywa się w większości w obrębie granic krajowych.
Artykuł przedstawia bariery rozwoju europejskiego elektronicznego handlu zagranicznego oraz działania legislacyjne podejmowane przez Parlament Europejski dla usunięcia prawnych i pozaprawnych barier dla transgranicznego handlu elektronicznego.

Cross-border internet purchases in the European Union

Cross-border Internet sales offer consumers two main benefits: a greater choice of products and the possibility of saving money. Moreover, the consumers living in remote areas benefit from the opportunities of access to cheaper goods. It allows entrepreneurs to reach new markets and new customers, and rewards innovative and competitive businesses. However, because of existing internal market barriers European e-commerce still takes place largely within national borders. Article presents barriers to the development of the electronic European foreign trade and legislative actions taken by the European Parliament to remove legal and extralegal barriers to cross-border electronic commerce.