Strona główna > Numer 8/2011 > AGENDA WARSAW CITY 2010 – ZAŁOŻENIA I REALIZACJA

AGENDA WARSAW CITY 2010 – ZAŁOŻENIA I REALIZACJA

Krzysztof Dobrowolski

W 2004 roku został opracowany rządowy dokument „Agenda Warsaw City 2010”, w którym przedstawiono wizję rozwoju polskiego rynku kapitałowego do roku 2010. Określono w nim główne parametry ilościowe rynku kapitałowego, które powinny zostać osiągnięte (np. udział kapitalizacji giełdy w PKB, poziom jej płynności, czy udział inwestycji venture capital/private equity w PKB), a także przedstawiono zmiany instytucjonalne i strukturalne, które powinny zostać przeprowadzone w perspektywie roku 2010.

W artykule scharakteryzowano założenia strategii, jej główne cele oraz przedstawiono wyniki badań nad stopniem ich realizacji.

Przeprowadzone analizy pozwalają stwierdzić, że nie wszystkie cele zostały zrealizowane, chociaż odnotowano rozwój krajowego rynku kapitałowego w badanym okresie.

Warsaw City 2010 Agenda – postulates and executions

In 2004 the governmental document “Agenda Warsaw City 2010” was prepared. In this paper the vision of the Polish capital market development till 2010 was presented. Some quantitative parameters, which should be achieved till that year were determined (e.g. participation of market capitalization in GNI, the level of stock market liquidity, participation of venture capital/private equity investments in GNI). The structural and institutional changes, which should be realised were also presented in this document.

In this article the level of realisation of the particular aims determined in “Agenda Warsaw City 2010” has been described.

The general conclusion is that not all of the quantitative goals were achieved and no all of the structural and institutional processes were carried out but our domestic capital market developed during the examined period.