Strona główna > Numer 8/2011 > ALIANSE STRATEGICZNE – KONCEPCJA UŁATWIAJĄCA FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW W WARUNKACH KRYZYSU

ALIANSE STRATEGICZNE – KONCEPCJA UŁATWIAJĄCA FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW W WARUNKACH KRYZYSU

Janusz Żurek

Światowy kryzys finansowy i gospodarczy wymusza na przedsiębiorstwach potrzebę nowego spojrzenia na otoczenie i wymaga pomysłu na efektywne funkcjonowanie w tym otoczeniu. Jednym z takich rozwiązań, które mogą sprzyjać rozwojowi  przedsiębiorstw, jest współpraca między nimi. Może ona przyjmować różne formy; jedną z nich są alianse strategiczne, których głównym celem jest możliwie jak najlepsze wykorzystanie potencjału czynników produkcji jakimi dysponują partnerzy przyszłego aliansu oraz utrzymanie pozycji konkurencyjnej na rynku. Alians strategiczny jest porozumieniem wyjątkowo mobilnym, elastycznym pozwalającym na zachowanie niezależności i autonomii poszczególnym aliantom, zmierza do ustalenia wspólnie wypracowanej strategii, która wyeliminuje konkurencję wewnątrz aliansu a jednocześnie nie zamyka drogi do realizowania własnych, indywidualnych celów w obszarach nie objętych działaniem aliansu.

W żegludze kontenerowej alianse strategiczne potwierdziły już swoją obecność i ugruntowały swoją pozycję na głównych szlakach przewozowych w pełni kontrolując i wpływając na warunki przewozu. Charakterystyczną cechą aliansów strategicznych jest  nie tylko stworzenie warunków do jak najkorzystniejszego zagospodarowania potencjału przewozowego, ale również korzystanie z doświadczeń partnerów, wiedzy, umiejętności zarządzania i organizowania działalności. Sukces aliansu zależy jednak w dużym stopniu nie tylko od nowoczesnych akcentów w strukturze majątku trwałego i niematerialnego, ale również od wzajemnego zaufania, uczciwości w działaniu, inaczej mówiąc od kultury pracy  organizacji.

Strategic alliances – a concept facilitating the functioning of enterprises  in the crisis period 

The global financial and economic crisis forced enterprises to implement a new approach to external environment and requires new idea for effective functioning in this environment. One of the solutions, which may favor the development of enterprises, is the cooperation between them. It can take several forms, one of which are strategic alliances, whose main objective is the best possible use of production factors’ potential available to a future alliance partners and to maintain competitive position in the market. Strategic alliance is an extremely flexible agreement which allows the preservation of independence and autonomy of the individual allies. It aims to establish jointly developed strategy that will eliminate competition within the alliance, while not closing the road to develop their own individual goals in areas not covered by the action of the alliance.

In the container shipping, the strategic alliances already confirmed their presence and strengthened their position on major shipping routes, fully controlling and influencing the transport conditions. A characteristic feature of strategic alliances is not only development of conditions for the most advantageous use of the transport capacity, but also the use of partners’ experiences, knowledge, management  and organizational skills. Alliance success depends to a large extent not only on modern attitude to the structure of fixed and intangible assets, but also on mutual trust, integrity in action, in other words, on the work culture of the organization.