Strona główna > Numer 8/2011 > KORPORACJA TRANSNARODOWA I JEJ SIŁA ODDZIAŁYWANIA NA GOSPODARKĘ

KORPORACJA TRANSNARODOWA I JEJ SIŁA ODDZIAŁYWANIA NA GOSPODARKĘ

Tomasz Gutowski

Współczesne przedsiębiorstwa znacząco się od siebie różnią. Siła ich oddziaływania na inne podmioty funkcjonujące na rynku jest zależna między innymi od ich wielkości, posiadanych zasobów, przyjętego celu działalności, opracowanej i wdrożonej strategii oraz od zakresu prowadzonego biznesu. Powszechne przekonanie, że „duży może więcej” znajduje swoje potwierdzenie zwłaszcza w odniesieniu do podmiotów gospodarczych, zwanych potocznie korporacjami. To one w bezpośredni sposób mają możliwość wpływania na losy innych przedsiębiorstw, a nierzadko i gospodarek poszczególnych państw czy grup państw. Znaczenie korporacji dla rozwoju współczesnego świata jest więc niebagatelne. Należy zadać jednak pytanie o siłę, kierunek i skuteczność wpływu ich działalności na rozwój innych podmiotów gospodarczych oraz państw, w których korporacje lokują swoją aktywność gospodarczą.

THE TRANSNATIONAL CORPORATIONS AND THEIR POWERFUL INFLUENCE IN THE GLOBAL ECONOMY

Modern companies differ significantly . The strength of their impact on other entities operating on the market is dependent inter alia on their size, resources, business goals and range, developed and implemented strategies. The widespread belief that „big one can do more” is confirmed particularly in relation to corporations. These entities can in a direct way influence the fate of other companies, and often even the economies of individual countries or groups of countries. Thus the importance of corporations for the development of modern world is enormous. The question we should ask refers to the strength, direction and efficiency of their impact on the development of other companies and the countries where corporations locate their economic activity.