Strona główna > Numer 8/2011 > MODEL PROCESU OUTSOURCINGU USŁUG LOGISTYCZNYCH

MODEL PROCESU OUTSOURCINGU USŁUG LOGISTYCZNYCH

Janusz Dąbrowski

Usługi logistyczne należą do tych obszarów działalności przedsiębiorstw, w których najczęściej wykorzystywany jest outsourcing. Jednak część podmiotów gospodarczych nie decyduje się na zastosowanie tej koncepcji zarządzania w praktyce. Jedną z przyczyn takiego podejścia jest złożoność procesu outsourcingowego i związany z tym wysoki poziom ryzyka. Celem artykułu jest przedstawienie metodologii outsourcingu, sformułowanie wskazówek odnośnie do skutecznego zastosowania outsourcingu usług logistycznych w przedsiębiorstwie. W artykule są omawiane poszczególne etapy proponowanego modelu outsourcingu logistycznego: analizy kompetencji logistycznej, analizy kosztów całkowitych, procesu zakupu usług logistycznych, rozpoczęcia współpracy, zarządzania relacjami i zakończenia współpracy z zewnętrznym dostawcą usług logistycznych. 

MODEL OF LOGISTICS OUTSOURCING PROCESS

Logistics services are one of the most commonly outsourced areas of business function. However, some enterprises do not decide to apply this strategy in practice. One of the reasons for this approach is the complexity of outsourcing and the associated high risk level. This article aims to present the methodology of outsourcing and determines guidance on what should be done to effectively apply the external logistics services in an enterprise. Various stages of the suggested model of logistics outsourcing is discussed: logistics competence analysis, total cost analysis, purchasing process of logistics services, start of cooperation, relationship management and contract termination with an external provider of logistics services.