Strona główna > Numer 8/2011 > MOTYWACJA PRACOWNIKÓW CZYNNIKIEM DETERMINUJĄCYM PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

MOTYWACJA PRACOWNIKÓW CZYNNIKIEM DETERMINUJĄCYM PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

Aneta Oniszczuk-Jastrząbek

We współczesnym świecie, w którym istnieje silna walka o klienta, pojęcie przedsiębiorczości dotyczy każdego przedsiębiorstwa i odnosi się do wszystkich sfer życia i działalności człowieka, gdzie wymagana jest inwencja, inicjatywa, pomysłowość oraz kreatywność. Wśród czynników sprzyjających wzrostowi przedsiębiorczości w przedsiębiorstwach, szczególną rolę odgrywają zatrudnieni w nich pracownicy, których wiedza, umiejętności, zmotywowanie oraz chęć uczenia się w coraz większym stopniu decydują o słuszności podejmowanych przez przedsiębiorstwo decyzji. Do podstawowych warunków stwarzających szanse dla rozwoju przedsiębiorczości można zaliczyć nie tylko usuwanie barier ograniczających popyt na wyroby i usługi, łagodzenie obciążeń fiskalnych, ułatwianie dostępu do źródeł kapitału, budowanie nowych struktur biznesu w handlu, pomoc ze strony nauk o zarządzaniu dla przedsiębiorców poszukujących swego miejsca na rynku, ale również doskonalenie kwalifikacji przedsiębiorców i personelu. Przedsiębiorczość oznacza zatem szereg działań ukierunkowanych na stabilny i długotrwały rozwój.

MOTIVATION OF WORKERS DETERMINANT OF THE ENTERPRISE ENTREPRENEURSHIPIn today’s world where there is a strong fight for the customer, the concept of establishment concerns of each company and applies to all spheres of life and human activity, where required gana is inventiveness, initiative, ingenuity and creativity. Among the factors favoring the growth of entrepreneurship in enterprises, particularly the role of workers employed in it, which-certain knowledge, skills, and desire to motivate learning in increasingly decide on the validity undertaken by undertaking a decision. Thus, the basic conditions presenting opportunities for business development include not only the removal of obstacles to the demand for goods and services, easing the burden-fi rock, facilitating access to sources of capital, building new business structures, trade, assistance from the management sciences for entrepreneurs seeking its place in the market, but also for entrepreneurs, died and staff qualifications. Should therefore keep in mind that entrepreneurship is a series of activities aimed at stable and sustained development.