Strona główna > Numer 8/2011 > PRZEDMOWA

PRZEDMOWA

Ósmy numer Studiów i Materiałów Instytutu Transportu i Handlu Morskiego stanowi opracowanie składające się z artykułów pracowników naukowych Instytutu Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Akademii Morskiej w Gdyni. Publikacja zawiera trzy części poświęcone najważniejszym obszarom badawczym Instytutu, tj. problematyce gospodarki morskiej, funkcjonowania przedsiębiorstw i rynków oraz biznesu elektronicznego.

Część pierwsza, poświęcona gospodarce morskiej, zawiera trzy artykuły. Pierwszy z nich dotyczy polityki portowej Unii Europejskiej, której ramy (po wielu nieudanych próbach) udało się wypracować dopiero dzięki szeroko zakrojonym konsultacjom z zainteresowanymi stronami, a w dniu 4 września 2008 roku Parlament Europejski przyjął Rezolucję w sprawie europejskiej polityki portowej. Dokument ten ma być pomocny w podejmowaniu działań służących podnoszeniu konkurencyjności unijnych portów, przyciąganiu do nich nowych inwestorów, ich zrównoważonym rozwoju, zapewnieniu wolnej i uczciwej konkurencji, ochronie środowiska naturalnego, przejrzystości korzystania przez porty ze środków publicznych, poprawianiu wizerunku portów w otoczeniu, podnoszeniu ich roli w transeuropejskiej sieci transportowej. Warto podkreślić, że dokument ten ma charakter prawa miękkiego.

W drugim artykule tej części poruszono problem aliansów strategicznych zawieranych przez współczesne przedsiębiorstwa, przedstawiając studium przypadku – alianse strategiczne w żegludze morskiej. W żegludze morskiej są zawierane alianse o charakterze globalnym. Tego typu porozumienia służą armatorom do utrzymywania lub wzmacniania ich pozycji konkurencyjnych na rynkach żeglugowych. Praktyka pokazuje, że armatorzy-uczestnicy aliansów żeglugowych są też zainteresowani zawieraniem aliansów z załadowcami i/lub przewoźnikami lądowymi. W czasach kryzysu są też zawierane porozumienia pomiędzy aliansami, służące głównie racjonalnemu podziałowi zadań pomiędzy partnerów porozumienia. Są one przejawem dostosowywania się przedsiębiorstw do zmieniających się warunków otoczenia.

W trzecim artykule poruszono problem eskalacji piractwa i terroryzmu morskiego, nabierający znaczenia we współczesnym świecie. Omówiono przyczyny aktów przemocy na morzach, wskazano miejsca, w których najczęściej one występują, przedstawiono skutki dotyczące armatorów, załóg statków i ich rodzin, gestorów ładunków, gospodarek narodowych poszczególnych państw oraz społeczności międzynarodowej, która podejmuje mało skuteczne wysiłki w kierunku zwalczania tego procederu.

W drugiej części publikacji omówiono różnorodne problemy funkcjonowania i rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, a także rządową strategię rozwoju polskiego rynku kapitałowego „AGENDA WARSAW CITY 2010” oraz problemy inwestorów na rynkach over-the-counter. W pierwszym artykule tej części opracowania przedstawiono problem oddziaływania korporacji transnarodowych na otoczenie, zwłaszcza na przedsiębiorstwa, a nawet gospodarki poszczególnych państw czy grup państw. Podjęto tu rozważania na temat siły, kierunku oraz skuteczności tych działań.

Kolejny artykuł dotyczy outsourcingu w działalności współczesnych przedsiębiorstw. Omówiono tu problem decyzji o zastosowaniu tej koncepcji zarządzania w praktyce. Zaproponowano model outsourcingu logistycznego i przedstawiono poszczególne jego etapy, W artykule sformułowano pewne wskazówki odnośnie do skutecznego zastosowania outsourcingu usług logistycznych w przedsiębiorstwie.

W trzecim artykule omówiono zagadnienie przedsiębiorczości współczesnych przedsiębiorstw. Szczególną uwagę zwrócono tu na pracowników, których wiedza, doświadczenie, umiejętności, chęć uczenia się, ale także zmotywowanie decydują o słuszności podejmowanych w przedsiębiorstwach decyzji. Wykazano, że motywacja pracowników stanowi obecnie ważny czynnik determinujący przedsiębiorczość przedsiębiorstw.

Czwarty artykuł dotyczy zarządzania ryzykiem w wyższej uczelni publicznej. Podkreślono tu znaczenie oceny ryzyka i możliwości jej wykorzystania do celów kontroli zarządczej takiej uczelni. Artykuł zawiera wskazówki odnośnie do poprawnej oceny ryzyka występującego w różnych obszarach działalności uczelni.

Kolejny artykuł poświęcono rządowemu dokumentowi pt. Agenda Warsaw City 2010, zawierającemu wizję rozwoju polskiego rynku kapitałowego do 2010 roku. Scharakteryzowano założenia strategii, jej główne cele, ale także przedstawiono wyniki badań nad stopniem ich realizacji.

W artykule szóstym tej części opracowania omówiono problemy związane z funkcjonowaniem światowego rynku over-the-counter. Wskazano tu niebezpieczeństwa, na które ze strony pośredników są narażeni inwestorzy mogący zawierać transakcje za pomocą internetowych platform obrotu.

Trzecią część publikacji poświęcono problematyce biznesu elektronicznego. Pierwszy z czterech artykułów omawia problemy rozwoju sieciowych usług biznesowych w zintegrowanych aplikacjach internetowych. Przedstawiono w nim szerokie spektrum usług biznesowych dostępnych w sieci Internet. Pokazano model dostępności usług operacyjnych, możliwości integracji, a także oczekiwania użytkowników sieci odnośnie do funkcjonalności i dostępności usług biznesowych. Omówiono stopień zaspokojenia tych oczekiwań w praktyce.

Drugi artykuł przedstawia dynamicznie rozwijający się model dostarczania i wykorzystania zasobów informatycznych, zakładający przeniesienie niektórych działań przedsiębiorstwa do podmiotu zewnętrznego i nabywanie ich w postaci usług, w ramach tzw. cloud computing. W ten sposób jako usługi mogą być nabywane: oprogramowanie, dostęp do infrastruktury, platformy oraz procesy biznesowe.

Problematyce bezpieczeństwa danych w pamięci masowej poświęcono kolejny artykuł. Zamieszczona w nim analiza ryzyka pokazuje ekonomiczne kryteria wyboru pamięci masowych w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa danych w przedsiębiorstwie.

Czwarty artykuł dotyczy polityki bezpieczeństwa w małych serwisach internetowych. Omówiono tu zagrożenia oraz dobre praktyki związane z bezpieczeństwem dla twórców i właścicieli małych i średnich serwisów, opartych na oprogramowaniu Joomla w wersji 1.5.x/1.7.x.

W publikacji zamieszczono ponadto informację o czwartej konferencji naukowej INFOGLOBMAR 2011, która odbyła się w październiku 2011 roku. Zakres tematyczny tej konferencji obejmował wszystkie główne obszary badań naukowych prowadzonych przez pracowników Instytutu Transportu i Handlu Morskiego.