Strona główna > Numer 9/2012 > METODY ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM W ORGANIZACJACH

METODY ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM W ORGANIZACJACH

Bożena Kłusek-Wojciszke
Uniwersytet Gdański 

Określenia zarządzanie konfliktem lub kierowanie konfliktem używane zamiennie, odnosi się do szeregu działań zmierzających do minimalizowania negatywnych skutków konfliktu dla funkcjonowania organizacji, a równocześnie wzmacniania jego skutków pozytywnych. Pojawienie się tego terminu było rezultatem przyjęcia we współczesnej nauce założenia o  ambiwalentnej cesze konfliktu, zgodnie z którym w każdej organizacji można wskazać na istnienie zarówno konfliktów funkcjonalnych, jak i dysfunkcjonalnych. W literaturze przedmiotu często mówi się o optymalnym poziomie konfliktu, przy którym organizacja funkcjonuje najefektywniej. Niskie natężenie konfliktu w organizacji hamuje jej efektywność wskutek stagnacji — organizacja zmienia się zbyt powoli, aby sprostać nowym wymaganiom; z kolei duże natężenie konfliktu wywołuje chaos, dekoncentrację, wrogość wobec innych jednostek, przyczyniając się tym samym do spadku efektywności działania organizacji; maksymalną efektywność organizacji zapewnia jedynie umiarkowany poziom konfliktu. Zarządzanie konfliktem, uwzględniające jego poziom, oznacza zatem konieczność wypracowania racjonalnych metod działań pozwalających czerpać wszelkie możliwe korzyści z obecności konfliktu i minimalizować jego niekorzystne konsekwencje. W ostatnich latach zarówno w światowej nauce, jak i praktyce zarządzania obserwuje się wiele nowych koncepcji i metod zarządzania konfliktem – obok koncepcji i metod tradycyjnych pojawiają się metody strategiczne, wielowarstwowe, zorientowane na wprowadzanie zmian o wszechstronnym charakterze.

Pełna treść artykułu (pdf)

Methods of conflict management

Conflict management relates to a number of activities aimed at minimising the negative effects of conflicts and exploiting their positive outcomes. The concept emerged as a result of modern science accepting the notion of an ambivalent nature of conflicts, according to which both functional and dysfunctional conflicts can be found in every organisation. The relevant literature often refers to an optimal conflict level when the organisation functions most efficiently. A low conflict level hinders the organisation’s efficiency by causing stagnation – the organisation does not change rapidly enough to be able to face new challenges. On the other hand, too high conflict levels cause chaos, inattention and hostility towards others, contributing to a decrease in an organisation’s efficiency. Managing conflict while taking into account its levels therefore necessitates the development of rational action plans that would enable the exploitation of conflicts’ advantages while minimising their negative consequences. In recent years new concepts and methods of conflict management can be observed in both international academy and practice. Strategic, multi-layered methods and concepts, focused on introducing comprehensive changes, have emerged alongside the traditional concepts and methods