Strona główna > Numer 9/2012 > SYMETRYZACJA W PROCESACH SAMOREGULACJI PRZEDSIĘBIORSTW

SYMETRYZACJA W PROCESACH SAMOREGULACJI PRZEDSIĘBIORSTW

Andrzej Letkiewicz
Uniwersytet Gdański 

Rozwój przedsiębiorstw wynika z dążenia do jak najsprawniejszego mechanizmu funkcjonowania charakteryzującego się określoną efektywnością i sprawnością gospodarowania. Przedsiębiorstwa ustawicznie usprawniają mechanizm realizowania założonej efektywności i sprawności gospodarowania poprzez samoregulację, jednakże proces ten warunkowany jest stanem innych podmiotów, a więc swoistym punktem odniesienia. Różne poziomy sprawności funkcjonalnej jednych podmiotów są wynikiem asymetrii regulatorów i są podstawą procesu ich odzwierciedlania w podmiotach mniej sprawnych według wzorca podmiotów bardziej sprawnych – symetryzacja. Dążenie do symetrii – zgodności regulatorów przedsiębiorstwa i otoczenia jest siłą sprawczą rozwoju i reali-zowane jest w wymiarze zewnętrznym dotyczącym zasad pozyskiwania i alokacji zasobów, jak i wymiarze wewnętrznym dotyczącym zasad ich konfiguracji wynikającej z postawionego celu funkcjonalnego.

Pełna treść artykułu (pdf)

Symmetrization in selfregulating processes of enterprises

Development of enterprises results from the desire to optimize mechanizm of functioning. This process is characterized by effectiveness and efficiency. Enterprises, through self-regulation, continually improve effectiveness of the functioning mechanism which is established to execute planned performance, however, this process is conditioned by condition of others enterprises. Effectiveness of these enterprises is a kind of reference point. Different levels of efficiency of functioning of some other entities are the result of asymmetry regulators and are the basis of their reflectivity in units less efficient according to the pattern of entities more efficient – symmetrization. The pursuit to symmetry is the driving force behind the development and is carried out in the external dimension of regulation as well as on of the internal goals dimension.