Strona główna > Numer 9/2012 > WYBRANE INSTRUMENTY I INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

WYBRANE INSTRUMENTY I INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

Aneta Oniszczuk-Jastrząbek
Uniwersytet Gdański 

Wśród czynników sprzyjających wzrostowi innowacyjności w przedsiębiorstwach, szczególną rolę powinno odgrywać państwo, wyznaczając kierunki długotrwałej polityki rozwoju. Do podstawowych warunków stwarzających szanse dla rozwoju innowacyjności, można zaliczyć usuwanie barier ograniczających popyt na wyroby i usługi, łagodzenie obciążeń fiskalnych, ułatwianie dostępu do źródeł kapitału, a także budowanie nowych struktur biznesu. Należy zatem pamiętać, że przedsiębiorczość to szereg działań ukierunkowanych na stabilny i długotrwały rozwój.

W artykule przedstawione zostaną wybrane instrumenty i instytucje wspierające rozwój innowacyjności w Polsce.

Pełna treść artykułu (pdf)

SELECTED INSTRUMENTS AND INSTITUTIONS SUPPORTING INNOVATION ACTIVITIES POLISH ENTERPRISES

Among innovation growth supporting factors the main role should be assigned to the state, achieving this goal by setting directions of the long-term development policy. Breaking down barriers limiting a demand for products and services, reducing fiscal burdens, facilitating an access to capital sources, building new business structures in commerce, upgrading skills of employees, can be accounted to basic conditions creating opportunities for the innovation development. Thus one should remember that entrepreneurship means a chain of operations directed at a stable and long-term development.

The paper presents conditions and instruments of an innovation development support in Poland.