Strona główna > Numer 9/2012 > ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE PRZEDSIEBIORSTW NA RYNKU PRACY W OBLICZU WYZWAŃ SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIANOŚCI BIZNESU

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE PRZEDSIEBIORSTW NA RYNKU PRACY W OBLICZU WYZWAŃ SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIANOŚCI BIZNESU

Joanna Fryca
Uniwersytet Gdański 

Bycie społecznie odpowiedzialnym przedsiębiorstwem niesie za sobą istotne korzyści, ale też stanowi wyzwanie. Stąd każde przedsiębiorstwo powinno generować zachowania organizacyjne na wewnętrznym i zewnętrznym rynku pracy pozytywnie weryfikowane przez jego obecnych i potencjalnych pracowników. To przecież od nich zależy byt przedsiębiorstwa i jego kondycja ekonomiczna.

Dlatego celem niniejszego opracowania stało się przedstawienie wyzwań społecznej odpowiedzialności biznesu, determinujących pole swobody dla zachowań organizacyjnych przedsiębiorstw na rynku pracy.

Pełna treść artykułu (pdf)

Organizational behaviour of enterprises in the labour market challenges facing corporate social responsibility

Being socially responsible business entails significant benefits, but also a challenge. Thus, each enterprise should generate organizational behaviour at the internal and external labour market positively verified by its current and potential employees. The being of enterprise and its economic condition depends on them.

Therefore, the objective of this paper was to highlight the challenges of corporate social responsibility of determining the freedom field for organizational behaviour in the labour market.