Strona główna > Numer 10/2013 > SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA TWORZY NOWĄ JAKOŚĆ KULTURY PRZEDSIĘBIORSTWA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA TWORZY NOWĄ JAKOŚĆ KULTURY PRZEDSIĘBIORSTWA

Janusz Żurek
Uniwersytet Gdański

Światowy kryzys finansowy wymusił na podmiotach gospodarczych konieczność szybkiego reagowania i dostosowywania się do nowych uwarunkowań rynkowych, a więc dokonywania zmian stylu i sposobów działania na rynku. Nastawienie się na przetrwanie, i przyjęcie działań typowo zachowawczych w sytuacji trudnego i wysoce konkurencyjnego rynku, w żadnym wypadku nie może gwarantować sukcesu. Rynek wymaga aktywnych i przedsiębiorczych działań, w których dominować będą akcenty innowacyjne w odniesieniu do różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Obok więc nowoczesnych rozwiązań technologicznych przedsiębiorstwa winny doskonalić metody zarządzania  dostosowując do nich struktury organizacyjne, które są wsparciem dla efektywnego zagospodarowania będących w dyspozycji przedsiębiorstwa czynników produkcji. Coraz wyraźniej w sferze zainteresowań przedsiębiorstw pojawia się inwestowanie w wartości niematerialne i prawne. Zwraca się uwagę na konieczność wdrażania do bieżącej praktyki koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Ma ona z tą koncepcja swój bezpośredni związek i jest efektem coraz wyższej kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy zaczynają doceniać znaczenie koncepcji społecznej odpowiedzialności i korzyści z niej wynikające dla obu stron. Współpracując ściśle z otoczeniem i rozumiejąc potrzeby szeroko rozumianego środowiska budują nie tylko swój wizerunek i reputację ale korzystnie wpływają na rozwój regionu, kraju. Tego rodzaju polityka prowadzona przez przedsiębiorstwa świadczy o jego dojrzałości i odpowiedzialności społecznej.