Strona główna > Numer 11/2014 > ANALIZA PORÓWNAWCZA MOŻLIWOŚCI FUNKCJONALNYCH WYBRANYCH SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH DO ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM MORSKIM

ANALIZA PORÓWNAWCZA MOŻLIWOŚCI FUNKCJONALNYCH WYBRANYCH SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH DO ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM MORSKIM

Jacek Winiarski
Uniwersytet Gdański

W artykule przedstawiono wybrane komputerowe systemy infromacyjne jako narzędzia usprawnjące wykonanie usług transportowych w przewozach towarów drogą morską. Zaprezentowano możliwości funkcjonalne dwóch systemów informacyjnych. Dokonano ich analizy porównawczej oraz nakreślono kierunki dalszego rozwoju tego typu oprogramowania.
Słowa kluczowe: systemy komputerowe, transport morski, Cargo Community System

The article presents the computer systems as tools information improve trasnsportu execution services and maritime trade. Presents the functional capabilities of selected two information systems. A comparative analysis of systems tch and outlined directions for further development of this type of software.
Keywords: computer system, maritime transport, Cargo Community System