Strona główna > Numer 11/2014 > INTERNETOWE SYSTEMY PRZETWARZANIA ROZPROSZONEGO TYPU GRID W ZASTOSOWANIACH BIZNESOWYCH

INTERNETOWE SYSTEMY PRZETWARZANIA ROZPROSZONEGO TYPU GRID W ZASTOSOWANIACH BIZNESOWYCH

Piotr Brudło
Politechnika Gdańska

Skoncentrowano się na możliwościach wykorzystania oraz integracji rozproszonych mocy obliczeniowych komputerów internautów w globalnej sieci www. Zaprezentowano paradygmaty sieciowego przetwarzania typu grid computing oraz volunteer computing. Podkreślono istotność tego typu przetwarzania w zagadnieniach wymagających bardzo dużych mocy obliczeniowych. Zaprezentowano przykłady rozwiązań systemowych tego typu: system BOINC, będący modelowym reprezentacyjnym systemem referencyjnym w tym zakresie, oraz system Comcute[1] zrealizowany na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Pokazano również inne systemy z obszaru rozważanych paradygmatów przetwarzania. Podkreślono znaczenie tych systemów poprzez pokazanie zagadnień, które są aktualnie w ich ramach przetwarzane i rozwiązywane. Zwrócono uwagę na możliwości wykorzystania tego typu podejścia dla rozwiązywania problemów związanych ze złożonymi procesami oraz zagadnieniami o charakterze ekonomicznym i biznesowym.
Słowa kluczowe: BOINC, Comcute, grid computing, volunteer computing

Application alternatives and integration possibilities of distributed processing powers of Internet users’ computers in global worldwide network are highlighted. Paradigms of networked processing of the types of grid computing and volunteer computing are presented. Importance of the paradigms for processing of tasks requiring high computation power is underscored. Instances of system solutions are presented: system BOINC – the representative referential model system of this kind, and system Comcute – designed and implemented at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdansk University of Technology. Examples of other systems of the considered processing paradigms are described. Importance of the systems is highlighted by showing the present vital issues the systems can potentially process and solve. Attention is driven to application possibilities of the approach in solving the problems connected to complex issues and processes of economic and business nature.
Keywords: BOINC, Comcute, grid computing, volunteer computing