Strona główna > Numer 11/2014 > OSOBOWOŚĆ MENEDŻERA JAKO PREDYKTOR STYLU KIEROWANIA PERSONELEM

OSOBOWOŚĆ MENEDŻERA JAKO PREDYKTOR STYLU KIEROWANIA PERSONELEM

Bożena Kłusek-Wojciszke
Marcin Gułaś
Uniwersytet Gdański

W 1978 roku Fred Fiedler wprowadził do literatury poświęconej stylom kierowania personelem zależnościowy model przywództwa zakładający, że względna skuteczność dwóch stylów kierowania: autokratycznego i demokratycznego uwarunkowana jest sytuacją w jakiej działa lider. Obserwując zachowania menedżerów w procesie kierowania personelem nie sposób pominąć faktu, że menedżerowie różnią się między sobą, przy czym różnice te są na tyle trwałe, że z jednej strony pozwalają przewidzieć do pewnego stopnia ich zachowania, z drugiej — wprowadzić do opisu zachowań pojęcie cechy.  Badacze są raczej być zgodni co do tego, że cechy mogą być rozpatrywane jako zorganizowane w pięć bardzo ogólnych, dwubiegunowych dymensji: ekstrawersję (E), neurotyzm (N), ugodowość (U), sumienność (S) i otwartość (O). Uwzględnienie z jednej strony czynników sytuacyjnych, a z drugiej — osobowości menedżera pozwala opracowanie szeregu zaleceń praktycznych zwiększających szanse na skuteczne zarządzanie.
Słowa kluczowe: osobowość menedżera, model osobowości Wielkiej Piątki

In 1978 Fred Fiedler introduced the contingency model, which assumes that the relative effectiveness of two management styles: autocratic and democratic, is determined by the type of situation faced by the leader. Leaders’ behavior in the context of human resource management differs from one manager to another, while those differences are stable enough to enable, on the one hand, to predict a manager’s behavior to some extent and, on the other hand, to introduce the concept of personality trait. Researchers seem to agree that personality traits can be looked at from the perspective of five very general, bipolar dimensions: extraversion (E); neuroticism (N); agreeableness (A); conscientiousness (C) and openness to experience (O). Taking into consideration the demands of the situation on the one hand, and a manager’s personality traits on the other, enables the development of practical guidelines increasing the effectiveness of human resource management.
Keywords: manager’s personality, Big Five personality traits