Strona główna > Numer 11/2014 > Przedmowa

Przedmowa

Jedenasty numer Studiów i Materiałów Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, wzorem poprzednich edycji, zawiera artykuły będące rezultatem badań prowadzonych przez pracowników Instytutu Transportu i Handlu Morskiego oraz studentów, tym razem specjalności Biznes Elektroniczny, ale także pracowników Politechniki Gdańskiej oraz Akademii Morskiej w Gdyni. Tegoroczna publikacja jest podzielona na trzy części poświęcone najważniejszym obszarom badawczym Instytutu, tj. zagadnieniom transportu i handlu morskiego, funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw i rynków oraz gospodarki elektronicznej.

Część pierwsza, poświęcona problematyce transportu i handlu morskiego, zawiera trzy artykuły. Pierwszy z nich dotyczy pracy spedytora międzynarodowego, a w szczególności znakowania opakowań ładunków i jednostek ładunkowych w handlu międzynarodowym (w tym morskim). Omówiono znaki oraz znaczenie prawidłowego znakowania opakowań, a także skutki ewentualnych zaniedbań w tym zakresie dla przebiegu procesu transportowego ładunków.Drugi artykuł tej części Studiów poświęcono strukturom organizacyjnym współczesnych przedsiębiorstw żeglugowych specjalizujących się w przewozach kontenerów. Przedstawiono ewolucję struktur organizacyjnych tej grupy przedsiębiorstw, wykorzystując przykłady wielkich operatorów kontenerowych.

W trzecim artykule opisano i porównano dwa wybrane komputerowe systemy informacyjne, wykorzystywane dla usprawnienia procesu transportowego ładunków drogą morską. Wskazano także prawdopodobne kierunki dalszego rozwoju tego typu oprogramowania, uwzględniające oczekiwania i sugestie użytkowników.

W drugiej części publikacji, zawierającej trzy artykuły, omówiono niektóre problemy funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Pierwszy z artykułów dotyczy problematyki kompetencji wielokulturowych w przedsiębiorstwach. Wykazano w nim, że czynnikiem ułatwiającym sprawne funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw staje się kreowanie pozytywnych relacji pomiędzy zatrudnianymi w nich pracownikami pochodzącymi z różnych obszarów kulturowych.

Kolejny artykuł poświęcono zarządzaniu projektami, jako narzędziu podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw. Wykorzystując studia przypadków, pokazano możliwości zastosowania metody PRINCE2 do zarządzania określoną grupą projektów.

Trzeci artykuł w tej części Studiów dotyczy kierowania personelem, a w szczególności zależnościowego modelu przywództwa. Obserwacje zachowań menedżerów w procesie kierowania personelem pozwalają na zidentyfikowanie różnic tych zachowań, uwarunkowanych czynnikami sytuacyjnymi oraz osobowością menedżerów. Znajomość tych czynników pozwala na wskazanie praktycznych zaleceń służących podnoszeniu skuteczności zarządzania.

W trzeciej części publikacji omówiono niektóre zagadnienia związane z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Praktyka pokazuje, że poszukiwanie rozwiązań służących optymalizacji kosztów współczesnych przedsiębiorstw dotyczy także technologii IT. Zyskującym na popularności rozwiązaniem w tym zakresie jest zastosowanie cloud computing. Tego zagadnienia dotyczą dwa artykuły w tej części Studiów. Przedstawiono w nich przesłanki wykorzystania cloud computing oraz korzyści wynikające z zastosowania tego rozwiązania zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla całych gospodarek.

Trzeci artykuł w tej części publikacji dotyczy możliwości wykorzystania oraz integracji mocy obliczeniowych komputerów w globalnej sieci www. Przedstawiono tu paradygmaty sieciowego przetwarzania danych typu grid computing oraz volunteer computing, a także zaprezentowano przykłady rozwiązań systemowych tego typu.