Strona główna > Numer 11/2014 > ROZWIĄZANIA CLOUD COMPUTINGU – KU TWÓRCZEJ DESTRUKCJI W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI INFORMATYCZNYMI PRZEDSIĘBIORSTW?

ROZWIĄZANIA CLOUD COMPUTINGU – KU TWÓRCZEJ DESTRUKCJI W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI INFORMATYCZNYMI PRZEDSIĘBIORSTW?

Olga Dębicka
Uniwersytet Gdański

Postęp naukowo-techniczny, dokonujący się w dobie globalizacji, spowodował powstanie wielu nowych rozwiązań, zaś technologie informacyjne i komunikacyjne nabrały przełomowego znaczenia. Rewolucje technologiczne prowadzią do zmiany paradygmatu techniczno-ekonomicznego, czyli zmiany najlepszych sposobów działania, w tym metod wytwarzania, organizacji i stratgii oraz modeli biznesu. Praktyki biznesowe nie mogły pozostać obojętne na nowe uwarunkowania techniczne w zakresie sposobu korzystania z infrastruktury informatycznej, określanego mianem „usług w chmurze”. Średnio co 15 lat rozwój technologii IT dochodzi do punktu, w którym efektywne rozwiązania techniczne stykają się z istotnymi potrzebami biznesowymi. Historycznie patrząc, były to: platforma mainframe (w połowie lat 60 ubiegłego wieku), technologie mikroprocesorowe (początek lat 80.) i początki epoki internetowej (rok 1995). Dziś takim punktem styku ma być cloud computing. Stałe zapotrzebowanie na rozwiązania obniżające koszty prowadzenia działalności gospodarczej, ale także na zwiększanie zdolności obliczeniowych, przy powszechność zastosowania IT we współczesnym świecie wymuszają standaryzację, automatyzację i specjalizację. Sprzyja to wzrostowi popularności rozwiązań cloud computingu w zarządzaniu zasobami informatycznymi traktowanymi jako usługi, co umożliwia przekształcenie systemu informatycznego w środowisko bardziej ukierunkowane na działalność przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: cloud computing

Cloud computing represents the next phase in the logical evolution in the delivery of IT services, building on previous innovations that include grid, utility and on-demand computing. But as cloud continues to revolutionize applications in industry, the transition to this efficient and flexible platforms presents serious challenges that will often require new approaches to IT management.

Cloud computing is characterized by real, new capabilities such as self-service, auto-scaling and chargeback, but is also based on many established technologies such as grid computing, virtualization, SOA shared services and large-scale, systems management automation. Cloud computing offers compelling benefits in terms of speed and cost, but also presents serious concerns around security, compliance, quality of service and fit. Organizations will likely adopt a mix of public and private clouds. Some applications will be appropriate for public clouds, while others will say in private clouds, and some will not use either.
Keywords: cloud computing