Strona główna > Numer 12/2015 > Innowacyjne rozwiązania dla automatyzacji terminali kontenerowych − koncepcja RCMS

Innowacyjne rozwiązania dla automatyzacji terminali kontenerowych − koncepcja RCMS

Maciej Matczak
Akademia Morska w Gdyni

Sukcesywny wzrost wymagań związanych z terminalową obsługą kontenerów w portach morskich powoduje konieczność tworzenia nowych, bardziej efektywnych rozwiązań technologicznych. Odpowiedzią na takie wyzwania jest automatyzacja terminali, gdzie ruch pojazdów i urządzeń dźwigowych sterowany jest przez system komputerowy. Obecnie tego typu rozwiązanie działa na dwudziestu terminalach kontenerowych na świecie, a kolejne wdrożenia są realizowane. Innym ważnym wyzwaniem związanym z rozwojem portów morskich są ograniczone możliwości ich ekspansji przestrzennej, co powoduje konieczność tworzenia wydajnych systemów składowania i obsługi kontenerów. Koncepcją łączącą te dwa elementy jest system RCMS (ang. Robotic Container Management System), w którym pudła składowane są w specjalnie zaprojektowanym i obsługiwanym automatycznie budynku. Szereg elementów wykorzystanych w tej koncepcji zostało już zaprojektowanych i wdrożonych, jednak nie dokonano dotychczas całościowej oceny systemu RCMS. Dlatego też od maja 2015 r. realizowany jest projekt badawczo-rozwojowy w ramach europejskiego programu Horyzont 2020, mający na celu weryfikację systemu. Konsorcjum składające się z dziesięciu partnerów w okresie 21 miesięcy będzie prowadziło prace projektowe, symulacyjne i analityczne. W efekcie technologia RCMS porównana zostanie z dotychczas stosowanymi rozwiązaniami, zarówno pod względem operacyjnym, środowiskowym, nansowym, jak i ekonomicznym. Ocenie poddany zostanie również wpływ koncepcji na funkcjonowanie innych systemów logistycznych i transportowych portu morskiego. Jednym ze studiów przypadku badanym w projekcie jest Gdański Terminal Kontenerowy, dla którego zaprojektowane i przebadane zostaną trzy koncepcje technologiczne: RTG, A-RMG oraz RCMS.

Słowa kluczowe: automatyka w portach, innowacyjność portów morskich, technologie przeładunkowe 

Gradual increase of requirements for container handling in ports need to create a new, more ef cient technological solutions. The „Automated Container Terminals” is the answer. In that case, the movement of vehicles and lifting equipment is controlled by a computer system. Today, over twenty container terminals worldwide had implemented such a solution, and subsequent installations are in progress. Additional major challenge for seaports development is the limited capacity for their spatial expansion. Consequently new, more effective container storage and handling systems are planned and designed. The concept of combining these two elements is a RCMS system (Robotic Container Management System), in which the boxes are stored in a speci cally designed and automatically operated infrastructure. A number of elements used in the concept, have already been implemented and designed, however, so far an overall assessment of the RCMS has not been undertaken. Therefore, the research and development project nanced by the Horizon 2020 programme has been launched in May 2015. A consortium of ten partners in the period of 21 months will provide the design, simulation and perform analysis. As a result, the comparison exercise of RCMS to the existing technologies will be completed. The exercise will comprise of operational, environmental, nancial, and economical aspects. The impact of the concept on other logistics and transportation systems in seaports will be also de ned and assessed. One of the case studies examined within the project is the Gdansk Container Terminal. Three concepts of the terminal operation will be designed and tested: RTG, A-RMG and RCMS.

Keywords: