Strona główna > Numer 12/2015 > Kształtowanie zrównoważonej mobilności na przykładzie miasta Gdynia

Kształtowanie zrównoważonej mobilności na przykładzie miasta Gdynia

Karolina Gwarda 
Akademia Morska w Gdyni

W ostatnich latach obserwuje się trend wzrastającej liczby mieszkańców aglomeracji europejskich, co w konsekwencji powoduje obniżenie poziomu życia na tych obszarach. W efekcie miasta zmuszone są do dokonania zwrotu w stronę ekosystemu miejskiego i kierowania się ideą zrównoważonego rozwoju, aby w pełni zaspokoić potrzeby społeczne mieszkańców, nie zaburzając przy tym równowagi ekonomicznej i ekologicznej. Celem artykułu jest zaprezentowanie rozwiązań w transporcie miejskim na przykładzie Gdyni, jako miasta tworzącego nową jakość komunikacyjną poprzez: poprawę standardów i dostępności do transportu zbiorowego, ograniczenie ruchu samochodowego oraz wprowadzanie udogodnień dla pieszych i rowerzystów. W artykule zamieszczono również wyniki badań pilotażowych zachowań i preferencji komunikacyjnych mieszkańców Gdyni.

Słowa kluczowe: miejski ekosystem, mobilność mieszkańców, zrównoważony rozwój, transport miejski 

In the recent past a trend of increasing population of European urban agglomerations has been observed; one of the consequences thereof is often a deterioration in the quality of life of their inhabitants. Furthermore, constantly moving passenger volumes negatively influence the development and functioning of local transport systems. As a result, cities and urban agglomerations were forced to redirect towards urban ecosystems and sustainable development in order to ful l the societal needs without upsetting the economical and ecological balance. The aim of the article is to present the urban transport solutions implemented in Gdynia, Poland – a city, which raises the standard of the local transport system through, among others, the improvement of quality and accessibility of public transport, the reduction of vehicular traffic, and facilitation of pedestrian and bicycle trafic. The article contains pilot studies conducted to evaluate the transport behaviours and preferences of Gdynia’s inhabitants.

Keywords: mobility, sustainable development, urban ecosystem, urban transport