Strona główna > Numer 12/2015 > Programy motywacyjne oparte na proekologicznej dyferencjacji opłat portowych stosowane w praktyce wybranych portów morskich

Programy motywacyjne oparte na proekologicznej dyferencjacji opłat portowych stosowane w praktyce wybranych portów morskich

Nikola Skawska
Uniwersytet Gdański

Uczestnicy sektora transportu morskiego coraz częściej podlegają wytycznym w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Obecnie zauważa się tendencję do indywidualnego kreowania priorytetów w zakresie minimalizowania kosztów zewnętrznych generowanych w wyniku działalności usługowej portu morskiego, jako obiektu infrastruktury, realizującego różne funkcje. Porty morskie, różnicując opłaty portowe pobierane od nabywców oferowanych usług, wpływają na decyzje uczestników rynku usług portowych. Niniejszy artykuł ma na celu zobrazowanie dyferencjacji opłat portowych stosowanych w praktyce wybranych portów morskich dla celów ochrony środowiska naturalnego. Analizie poddano takie programy, jak EcoAction Programme for Shipping, Green Port Programme oraz Green Wave. Przeanalizowano również dostępne taryfy portowe pod kątem proekologicznego różnicowania opłat portowych.

Słowa kluczowe: ochrona środowiska naturalnego, opłaty portowe, porty morskie, różnicowanie opłat portowych

Participants of the maritime transport’s industry are more and more often presented with an array of outlines concerning environment protection. Nowadays, we can notice a tendency of sea ports to individually create its priority of steps that lead to minimization of external which are generated as a result of services delivered by a sea port, being an infrastructural subject ful lling number of specialized functions. By differentiating port dues imposed on bene cent of the services delivered, sea ports have an in uence on the decisions made by members of the port’s service market. This article is focused on picturing several motivational programs based on differentiation of port dues that are being used in practice of the selected sea ports. Elaborating the topic, such programs as EcoAction Programme for Shipping, Green Port Programme and Green Wave Programme were analysed as well as available ports’ tariffs which have an in uence on pro-ecological differentiation of port dues.

Keywords: differentiation of port dues, environment protection, sea ports, port dues