Strona główna > Numer 14/2017 > Budowa przewagi konkurencyjnej na przykładzie przewoźnika promowego Stena Line

Budowa przewagi konkurencyjnej na przykładzie przewoźnika promowego Stena Line

Michał Igielski

Współczesną gospodarkę cechują zmiany, które są coraz szybsze i bardziej niespodziewane. W tak zmiennych warunkach, w środowisku zdominowanym przez globalizację, postęp technologiczny i zasoby niematerialne, przedsiębiorstwa, by odnieść sukces, muszą działać inaczej od swych konkurentów – muszą szukać no- wych rozwiązań. W niniejszym artykule podjęto tematykę związaną z nowymi formami budowy przewagi konkurencyjnej przez przewoźników morskich w obrębie Regionu Morza Bałtyckiego. Celem głównym opracowania jest identy kacja konkretnych działań, które prowadzą do zdobycia trwałej przewagi konkurencyjnej na niewielkim rynku przewoźników morskich w Polsce. W związku z tym zostały określone determinanty funkcjonowania rynku w Regionie Morza Bałtyckiego, na którym operuje analizowany szczegółowo podmiot gospodarczy (armator Stena Line), a także zostały opisane zależności między pojęciem konkurencji, konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej. Dokonane analizy materiałów źródłowych i obserwacje rynku wyraźnie potwierdziły, że trwała przewaga konkurencyjna w grupie przewoźników morskich jest trudna do osiągnięcia i utrzymania, z racji dynamicznie rozwijającego się otoczenia oraz zmiennej polityki przedsiębiorstw. By ją osiągnąć, należy stworzyć indywidualną ofertę, umiejętnie wykorzystując swoje dostępne zasoby materialne oraz niematerialne.

Słowa kluczowe: konkurencja, konkurencyjność, przewaga konkurencyjna, konkurencja cenowa i jakościowa.
DOI: https://doi.org/10.26881/sim.2017.4.05