Strona główna > Numer 14/2017 > Koncepcja oceny strategicznego potencjału gospodarki morskiej

Koncepcja oceny strategicznego potencjału gospodarki morskiej

Bohdan Pac

Opracowanie prezentuje wstępną koncepcję oceny strategicznego potencjału go- spodarki morskiej. Potencjał organizacji, rozumiany jako zdolność do realizacji określonych procesów, skutkujących osiąganiem celów, efektów czy też tworzeniem wartości dodanej, wymaga odpowiedniej parametryzacji, opartej chociażby na metodach wielokryterialnych. Aby to uzyskać zbudowano uproszczony model strategicznego potencjału gospodarki morskiej, a następnie przyjęto odpowiednią metodykę do wyliczenia jego wartości. Prezentowana koncepcja stanowi pewien etap poszukiwań rozwiązania docelowego, realizowanego przez autora w ramach indywidualnego projektu badawczego.

Słowa kluczowe: gospodarka morska, potencjał strategiczny, kwanty kacja, arkusz potencjału strategicznego, metoda wskaźnikowo-punktowa.
DOI: https://doi.org/10.26881/sim.2017.4.01