Strona główna >Archiwum Publikacji Numer 14/2017

Koncepcja oceny strategicznego potencjału gospodarki morskiej

Bohdan Pac

Opracowanie prezentuje wstępną koncepcję oceny strategicznego potencjału go- spodarki morskiej. Potencjał organizacji, rozumiany jako zdolność do realizacji określonych procesów, skutkujących osiąganiem celów, efektów czy też tworzeniem wartości dodanej, wymaga odpowiedniej parametryzacji, opartej chociażby na metodach wielokryterialnych. Aby to uzyskać zbudowano uproszczony model strategicznego potencjału gospodarki morskiej, a następnie przyjęto odpowiednią metodykę do wyliczenia jego wartości. Prezentowana koncepcja stanowi pewien etap poszukiwań rozwiązania docelowego, realizowanego przez autora w ramach indywidualnego projektu badawczego.

Słowa kluczowe: gospodarka morska, potencjał strategiczny, kwanty kacja, arkusz potencjału strategicznego, metoda wskaźnikowo-punktowa.
DOI: https://doi.org/10.26881/sim.2017.4.01

Korzyści ekonomiczne eksploatacji kontenerów składanych dla uczestników kontenerowego łańcucha logistycznego

Robert Marek
Akademia Morska w Gdyni

Artykuł koncentruje się na przedstawieniu znaczenia kontenerów składanych dla łańcucha transportowego oraz ich wpływie na politykę proekologiczną. Zaprezentowano w nim uczestników łańcucha transportowego, którzy odnoszą korzyści z wykorzystania kontenerów składanych. Analiza rozwiązań, spotykanych w praktyce, pozwoliła na wskazanie najważniejszych zalet i wad tych urządzeń transportowych z punktu widzenia ekonomii i ekologii. Ponadto artykuł skupia się na rozważaniach dotyczących znaczenia kontenerów składanych w łańcuchu transportowym dla poprawy środowiska naturalnego.

Słowa kluczowe: kontenery składane, konteneryzacja.
DOI: https://doi.org/10.26881/sim.2017.4.02

Baltic shipping development trends in maritime spatial planning aspect

Ernest Czermański

The main purpose of the paper is to select, characterize and analyze the most important trends and areas of functioning and development of the Baltic Shipping market, which have a signi cant impact on the process of shaping maritime spatial planning in the Baltic Sea, as evidenced by the several years of the “MSP Directive” No. 2014/89 / EU (Maritime Spatial Planning). These areas are divided into two main groups: external (independent of marine navigation itself) and internal (that is, those that act as an element of navigation, have a signicant impact on its further development). Therefore, for the scienti c purpose of the paper has been stated the main hypothesis of developing Baltic shipping market by increasing the traffic and level of complexity of correlations and internal dependencies. This hypothesis has been evaluated positively by data analysis, logical deduction and induction and inference of analysed processes.

This article is intended to be an element of preparations for the implementation of Maritime Spatial Plans in the Baltic Sea for both, the Polish Maritime Administration, and the international cooperation process in the design of such plans for individual Baltic Sea Region states. The trends and areas presented in this article are of key importance for forecasting the future development of the Baltic Shipping, and accordingly the proper preparation of assumptions for the spatial plans in question.

Keywords: MSP Directive, maritime spatial planning, Baltic shipping, maritime transport, sea ports.
DOI: https://doi.org/10.26881/sim.2017.4.03

Polscy armatorzy na rynku usług żeglugi promowej na Bałtyku

Ilona Urbanyi-Popiołek

Żegluga promowa obejmująca połączenia z Polski do Szwecji jest głównym rynkiem promowym na akwenie południowego Bałtyku. Rynek ten stanowią linie promowe skupione w dwóch obszarach: Zachodniego Wybrzeża – między Świnoujściem a Ystad i Trelleborgiem oraz Zatoki Gdańskiej – między Gdynią a Karlskroną oraz Gdańskiem i Nynashamn. Serwisy ze Świnoujścia charakteryzuje konkurencja wewnętrzna między utrzymującymi je operatorami a także odczuwają konkurencję zewnętrzną linii Rostok–Trelleborg, która stanowi równoległe, alter- natywne połączenie z Niemiec do południowej Szwecji. Serwisy z portów Trójmiasta są konkurencyjne wobec siebie, jednak pozycja operatora Stena Line na linii Gdynia–Karlskrona jest bez porównania silniejsza, co przejawia się potencjałem przewozowym i poziomem obrotów.
Na podstawie analizy rynku żeglugi promowej na południowym Bałtyku i analizy danych odnoszących się do przewoźników operujących na liniach między Polską a Szwecją można stwierdzić, że ich pozycja jest silna.

Słowa kluczowe: żegluga promowa, Region Morza Bałtyckiego, operatorzy promowi.
DOI:https://doi.org/10.26881/sim.2017.4.04

Budowa przewagi konkurencyjnej na przykładzie przewoźnika promowego Stena Line

Michał Igielski

Współczesną gospodarkę cechują zmiany, które są coraz szybsze i bardziej niespodziewane. W tak zmiennych warunkach, w środowisku zdominowanym przez globalizację, postęp technologiczny i zasoby niematerialne, przedsiębiorstwa, by odnieść sukces, muszą działać inaczej od swych konkurentów – muszą szukać no- wych rozwiązań. W niniejszym artykule podjęto tematykę związaną z nowymi formami budowy przewagi konkurencyjnej przez przewoźników morskich w obrębie Regionu Morza Bałtyckiego. Celem głównym opracowania jest identy kacja konkretnych działań, które prowadzą do zdobycia trwałej przewagi konkurencyjnej na niewielkim rynku przewoźników morskich w Polsce. W związku z tym zostały określone determinanty funkcjonowania rynku w Regionie Morza Bałtyckiego, na którym operuje analizowany szczegółowo podmiot gospodarczy (armator Stena Line), a także zostały opisane zależności między pojęciem konkurencji, konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej. Dokonane analizy materiałów źródłowych i obserwacje rynku wyraźnie potwierdziły, że trwała przewaga konkurencyjna w grupie przewoźników morskich jest trudna do osiągnięcia i utrzymania, z racji dynamicznie rozwijającego się otoczenia oraz zmiennej polityki przedsiębiorstw. By ją osiągnąć, należy stworzyć indywidualną ofertę, umiejętnie wykorzystując swoje dostępne zasoby materialne oraz niematerialne.

Słowa kluczowe: konkurencja, konkurencyjność, przewaga konkurencyjna, konkurencja cenowa i jakościowa.
DOI: https://doi.org/10.26881/sim.2017.4.05

Porty piątej oraz szóstej generacji (5GP, 6GP) – ewolucja ekonomicznej i społecznej roli portów

Adam Kaliszewski

Porty piątej generacji, powstałe w wyniku dynamicznego rozwoju konteneryzacji, charakteryzują się odmiennym podejściem do funkcji transportowej, środowisko- wej oraz miastotwórczej. Artykuł przedstawia koncepcje rozwoju portów morskich i określenia ich generacji za pomocą szczegółowych kryteriów oraz mierników. Przedstawiono też propozycje przyszłościowego portu szóstej generacji, obsługu- jącego statki o pojemności 50 tys. TEU.

Słowa kluczowe: porty morskie, generacje portów morskich, port piątej generacji, 5GP, port szóstej generacji, 6GP, statki o pojemności 50 tys. TEU.
DOI: https://doi.org/10.26881/sim.2017.4.06

Zezwolenia w transporcie ładunków ponadnormatywnych jako narzędzie polityki gospodarczej Polski

Adam Salomon

Głównym celem artykułu jest pokazanie znaczenia zezwoleń transportowych w transporcie ładunków ponadnormatywnych i konsekwencji ich nieprawidłowego stosowania. W artykule zdefiniowano politykę gospodarczą oraz narzędzia tejże polityki stosowane w Polsce. Posłużyło to do przedstawienia rodzajów zezwoleń w różnych kategoriach drogowych oraz scharakteryzowania organów i trybów wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym. W przypadku niedostosowania się do wymogów drogowych, przewoźnik ponosi kary pieniężne na podstawie omówionej w artykule tabeli.

Słowa kluczowe: transport ładunków ponadgabarytowych, polityka transportowa, zezwolenia w transporcie.
DOI: https://doi.org/10.26881/sim.2017.4.07

Ochrona danych osobowych w branży e-commerce w Polsce

Olga Dębicka, Adam Borodo, Jacek Winiarski

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie to będzie stosowane jednolicie i bezpośrednio w całej Unii Europejskiej, obligując tym samym przedsiębiorców działających w Polsce, w tym w obszarze e-commerce, do dostosowania się do nowych regulacji.

W artykule dokonano analizy wyzwań oraz konsekwencji, jakie wnosi zmiana przepisów w zakresie ochrony danych osobowych do branży e-commerce, pokazując tym samym, w jaki sposób przepisy rozporządzenia wpłyną na świadczenie usług drogą elektroniczną. W artykule uwzględniono główne obszary zmian, w tym mody kację konstrukcji zgody na przetwarzanie danych, zwiększenie kontroli nad danymi osobowymi, informowanie o naruszeniach ochrony danych oraz warunki dopuszczalności przekazywania danych do państwa trzeciego. W tym celu wykorzystano badania literaturowe oraz metodę intuicyjną. Przeprowadzono również pilotażowe badania wśród przedsiębiorców świadczących usługi e-commerce w województwie pomorskim, posługując się przy tym metodą wywiadu pogłębionego w modelu CATI (Computer-Assisted Telephone Interview) oraz poprzez pojedynczy mailing CAWI (Computer-Assisted Web Interview).

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych, e-commerce.
DOI: https://doi.org/10.26881/sim.2017.4.08

Metody i aplikacje zdalnego szkolenia mieszkańców inteligentnych miast

Jerzy Balicki, Piotr Dryja, Waldemar Korłub, Maciej Tyszka

Rozwój nowego rodzaju miast i regionów nazywanych smart cities pociąga za sobą nowy sposób edukacji lokalnych społeczności. Z tego względu w artykule przybliżono metodykę wykorzystania systemów zdalnego szkolenia mieszkańców w smart city. W szczególności scharakteryzowano wybrane zastosowania e-kształcenia w celu wspierania rozwoju inteligentnych miast. Nawiązano do najnowszych podejść opierających się na wykorzystaniu inteligentnych agentów programistycznych w e-learningu. Ponadto odniesiono się do zaawansowanych metod sztucznej inteligencji ze szczególnym uwzględnieniem programowania genetycznego, sztucznych sieci neuronowych, algorytmów neuro-ewolucyjnych, maszyny wektorów wspierających oraz algorytmów inteligencji zbiorowej. Na zakończenie omówiono usługi w chmurze komputerowej, które dedykowane są do wspierania zarządzania i szkolenia w smart city.

Słowa kluczowe: smart city, sztuczna inteligencja, e-learning.
DOI: https://doi.org/10.26881/sim.2017.4.09

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce jako jedna z form międzynarodowego przepływu kapitału

Tomasz Gutowski

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne stanowią obecnie jedną z najważniejszych form międzynarodowego przepływu kapitału. W zglobalizowanej, otwartej gospodarce przepływ ten jest jednym z warunków wzrostu gospodarczego, przyczyniając się jednocześnie do zwiększenia zamożności i rozwoju społeczeństw. Niestety z uwagi na różnorodne uwarunkowania inwestowanie w postaci BIZ nie jest równomiernie rozłożone wśród krajów świata. Nie każda gospodarka jest w stanie przyciągnąć zagraniczny kapitał, ale często też kapitał ten jest niechętny do znalezienia swojego miejsca w konkretnej gospodarce. Czas więc podjąć próby niwelowania wszelkich barier pozyskiwania kapitału oraz tworzenia atrakcyjnych możliwości i sposobów korzystania z jego międzynarodowego charakteru. Celem artykułu jest przybliżenie istoty bezpośrednich inwestycji zagranicznych, jako jednej z form międzynarodowego przepływu kapitału, dokonanie analizy potencjalnych barier oraz szans ich pozyskania oraz wskazanie ważności BIZ w kształtowaniu „siły” współczesnej polskiej gospodarki.

Słowa kluczowe: bezpośrednie inwestycje zagraniczne, rozwój gospodarczy, przepływ kapitału.
DOI: https://doi.org/10.26881/sim.2017.4.10