Strona główna >Archiwum Publikacji Numer 14/2017

Koncepcja społecznej odpowiedzialności i jej wpływ na kreowanie wizerunku rynkowego przedsiębiorstwa

Janusz Żurek

Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa odgrywa coraz większe znaczenie w poprawie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, sprzyja efektywności, a ostatecznie buduje i utrwala wizerunek rynkowy przedsiębiorstwa. Wzrost zaangażowania przedsiębiorstwa w realizację celów prospołecznych, środowiskowych, świadczy pozytywnie o przedsiębiorstwie, które obok celu podstawowego, związanego z efektywnością działania na rynku, dostrzega potrzeby środowiska, w którym funkcjonuje i od którego jest zależne. Stawiane cele prospołeczne znajdują swoje miejsce w strategii przedsiębiorstwa i stają się tym samym pewnym zobowiązaniem w stosunku do otoczenia. Koncepcja społecznej odpowiedzialności nie jest żadnym nakazem dla przedsiębiorstw, należy ją traktować jako dobrowolne włączanie się przedsiębiorstwa w obszar działań społecznych i środowiskowych, mające sprzyjać integracji przedsiębiorstwa z otoczeniem rynkowym.

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, strategia przedsiębiorstwa, wizerunek rynkowy.
DOI: https://doi.org/10.26881/sim.2017.4.11

Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstwa na przykładzie rynków rozwijających się

Agnieszka Hajduk

Jednym z kluczowych zagadnień dotyczących struktury kapitałowej przedsiębiorstwa jest analiza czynników, które wywierają wpływ na decyzje podmiotu w zakresie wyboru sposobu długoterminowego finansowania swojej działalności. Liczne teorie struktury kapitału wskazują na wiele czynników, mogących mieć wpływ na poziom zadłużenia przedsiębiorstwa. Rozpoznanie tego zagadnienia pozwala zarządzającym podmiotem gospodarczym na podejmowanie bardziej świadomych decyzji w zakresie wyboru źródeł finansowania. Stąd, zarówno na rynku międzynarodowym, jak i polskim, prowadzone były badania empiryczne w zakresie czynników, decydujących o wyborze określonej struktury kapitałowej przedsiębiorstwa. W niniejszym artykule zaprezentowano metody badawcze najczęściej stosowane w obszarze analizy determinant struktury kapitałowej oraz dokonano przeglądu rezultatów badań nad czynnikami, kształtującymi strukturę kapitału przedsiębiorstwa w wybranych krajach, należących do tzw. rynków rozwijających się, w tym również w Polsce.

Słowa kluczowe: struktura kapitału, źródła finansowania, determinanty struktury kapitału.
DOI: https://doi.org/10.26881/sim.2017.4.12

Postawy młodzieży w stosunku do osób starszych w kontekście dezaktywizacji pracowników 50+

Jacek Grodzicki

W związku ze zmianami demograficznymi polskiego społeczeństwa coraz większą rolę przypisuje się starszym pracownikom. Są oni nie tylko czynnymi uczestnikami procesu dyfuzji wiedzy w organizacjach, lecz również stają się niezbędni w sytuacji zmniejszania się roczników zasilających rynek pracy. Jednakże negatywne stereotypy funkcjonujące w przestrzeni społecznej znacząco ograniczają wydłużenie aktywności pracowniczej tej grupy osób. Artykuł ma na celu przedstawienie postaw młodzieży ponadpodstawowej w stosunku do osób starszych i wykazanie, że negatywna generalizacja pojawia się dopiero na etapie współpracy tych grup w przedsiębiorstwach.

Słowa kluczowe: zmiany demograficzne, stereotypy dotyczące starszych pracowników, postawy młodzieży.
DOI: https://doi.org/10.26881/sim.2017.4.13

Źródła informacji o innowacjach a współpraca innowacyjna w przemyśle MHT i HT w Polsce

Piotr Dzikowski

Realizacja wyzwań innowacyjnej gospodarki na przykładzie przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej w Polsce

Marek Rutka

Sytuacja rodzinna a ubóstwo. Międzypokoleniowe dziedziczenie nierówności w Polsce i Unii Europejskiej

Izabela Szamrej-Baran

Znaczenie nietradycyjnych kanałów w dystrybucji ubezpieczeń majątkowych w Polsce w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw

Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, Tomasz Czuba, Adam Borodo, Andrzej Jaworski

Ograniczanie zagrożeń i ryzyka celnego w łańcuchach dostaw – wybrane działania na poziomie Unii Europejskiej

Jowita Świerczyńska

Wyznaczanie ryzyka logistycznego zasady just in time za pomocą zbiorów rozmytych

Krzysztof Ficoń

Ecotourism in Poland

Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, Olga Dębicka, Tomasz Gutowski