Strona główna >Archiwum Publikacji Numer 15/2018

Unia Europejska jako partner globalny. Co to oznacza dla Polski?

Andrzej Stępniak
Maciej Zieliński
Ośrodek Badań Integracji Europejskiej
Uniwersytet Gdański

Artykuł prezentuje wyzwania stojące przed Unią Europejską i problemy, z jakimi musi sobie radzić w ostatnich latach, w kontekście swojej globalnej pozycji wśród innych sił politycznych i gospodarczych. Jest to próba odpowiedzi na pytanie o warunki, jakie musi spełniać UE, aby być traktowana jako partner globalny. Na tym tle zarysowany został możliwy udział Polski w reformie UE, a także jej obecna i przyszła pozycja w relacji ze Wspólnotą.

Słowa kluczowe:Unia Europejska, Polska, partnerstwo globalne, federalizm, potencjał militarny.

DOI: https://doi.org/10.26881/sim.2018.15.10

Materiały


wystapienia europosłów na konferencji „Jaka Polska w jakiej Europie?” zorganizowanej przez Ośrodek Badań Integracji Europejskiej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 6 kwietnia 2018 roku

 

Magdalena Gielo-Politewicz
Jarosław Wałęsa

Jaka Polska? W jakiej Europie?

W artykule przedstawiono wyzwania, z którymi musi zmierzyć się Europa i Polska wobec zmian podstawowych założeń, na których dotąd opierał się projekt integracji europejskiej. Podjęto próbę analizy wybranych współczesnych czynników wywołujących kryzysy wewnętrzne i zewnętrzne w Unii Europejskiej, uwzględniając kontekst historyczny, a także tendencje międzynarodowe. W artykule dokonano również próby oceny zachodzących zjawisk oraz wskazano na rolę Polski i UE w sytuacji rewizji dotychczasowych przesłanek integracji europejskiej.

Słowa kluczowe:integracja europejska, kryzysy wewnętrzne i zewnętrzne, Unia Europejska, Polska.

 


 

Jerzy Buzek

Jaka Polska? W jakiej Europie?

W bieżącym roku obchodzimy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. To wyjątkowa okazja do refleksji nad tym, czym jest „polskość’. W dniu 1 stycznia 2018 roku obchodziliśmy 60-lecie wejścia w życie Traktatu Rzymskiego, który stworzył tzw. Wspólnoty Europejskie. W listopadzie będziemy obchodzić 25 lat od wejścia w życie Traktatu z Maastricht, na mocy którego powstała Unia Europejska. W tym kontekście warto zastanawiać się także nad tym, czym jest „europejskość’, czym jest europejska wspólnota, co to znaczy być Europejczykiem, co znaczy być obywatelem UE. Te zaś refleksje powinny nas naprowadzać na pytanie o to, jakiej chcemy i potrzebujemy Polski w jakiej Europie.

Celem dzisiejszego spotkania nie jest udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na te pytania, choć oczywiście możemy także do nich wrócić już w dyskusji. Zależy mi raczej na dyskusji właśnie, na różnych poglądach i perspektywach, które skłaniają do refleksji, a w dalszej kolejności do przemyślanych działań. Dlatego w miejsce akademickiego wykładu chciałbym raczej podzielić się kilkoma przemyśleniami, by dać kontekst do dyskusji z Wami.